Αρχική » Περιοδικά-Συνέδρια (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας Περιοδικά-Συνέδρια

Γκαντιά, Ε. & Ντίνας, Κ. 2021. Το ενδιαφέρον ως προγνωστικός δείκτης της κατανόησης της ακρόασης ψηφιακών ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας. International Journal of Educational Innovation 3 (1), σσ. 126-138

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της προγνωστικής αξίας του προσωπικού και περιστασιακού/ καταστασιακού ενδιαφέροντος για την κατανόηση της ακρόασης ψηφιακών ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 36 νήπια και προνήπια, τα οποία, αφού χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, εκτέθηκαν στην ακρόαση μιας διαφορετικής μορφής της ίδιας ψηφιακής μεγαλόφωνης ανάγνωσης: διαδραστική, κινούμενα σχέδια, στατικές εικόνες και προφορική αφήγηση του κειμένου. Για την αξιολόγηση της κατανόησης της ιστορίας χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις μετρήσεις (αναδιήγησης της ιστορίας, χρονικής ακολουθίας των γεγονότων, κυριολεκτικής κατανόησης και συνεπαγωγικής κατανόησης), ενώ για την εκτίμηση του ενδιαφέροντος των παιδιών σε τέσσερις διαστάσεις (τεχνολογία, ιστορίες, ζώα, φυτά) έγινε χρήση της αναφοράς των γονέων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο τομέας της τεχνολογίας συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά στις μετρήσεις του ενδιαφέροντος, ενώ το προσωπικό και το περιστασιακό/ καταστασιακό ενδιαφέρον ανάγονται σε σημαντικούς προβλεπτικούς δείκτες της αναδιήγησης της ιστορίας, της κυριολεκτικής και της συνεπαγωγικής κατανόησης της ιστορίας.

Το άρθρο

Orphanide, I., Louca, P., Chatzipanagiotidou, A., & Dinas, K. D. (2022). Diglossia in Cyprus: Constructing A Questionnaire to Measure Russian-Speaking Immigrants’ Attitudes towards Learning Common Greek as L2 and Perceived Level of Exposure and Attitudes towards Cypriot Greek. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 10(1), 20-37.

Abstract

Cyprus is an island country where diglossia exists, potentially creating certain communicational issues for Cyprus’s many immigrants. Second Language Acquisition (SLA) research has shown that attitudes towards L2 and towards SLA significantly affect L2 acquisition. This study describes the design, development, and validation of the Second Language Acquisition in Diglossia Questionnaire (SLA-Dig), which was administered to the largest immigrant minority on the island. Initially the SLA-Dig consisted of 41 Likert type items designed to measure four factors. The SLA- Dig was translated into immigrants’ LI and was originally administered to 105 individuals. Exploratory Factor Analysis (EFA) led to subsequent adaptation. The final version, consisting of 22 questions, was administered to another sample of 182 immigrants. EFA results were in accordance with the original analysis. Reliability analysis resulted in satisfactory Cronbach’s a coefficients, consistent with a valid and reliable research tool for conducting research on factors affecting SLA in diglossia situations.

Keywords: Diglossia, Language Attitudes, Non-Standard Variety, Second Language (L2) Learning, Communicative Competence, Instrumental/lntegrative Orientation

Το άρθρο

Γκαντιά, Ε. & Ντίνας, Κ. 2021. Αξιολόγηση της κατανόησης της ακρόασης μιας ψηφιακής ιστορίας με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε. i-Teacher, 26, σσ. 162-173

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση παρουσιάζει τη δυναμική αξιοποίησης των ΤΠΕ στην κατανόηση της ακρόασης ψηφιακών ιστοριών. Με τη δημιουργική εμπλοκή των λογισμικών WordArt και CmapTools, των εργαλείων Web 2.0, Story Jumper, Kahoot και PowToon, του προγράμματος παρουσίασης PowerPoint και της εφαρμογής Learning apps ενισχύεται και αξιολογείται η ολόπλευρη κατανόηση της ψηφιακής ιστορίας, δηλαδή η ανάκληση της ιστορίας, η ικανότητα τοποθέτησης γεγονότων σε λογική σειρά, η κυριολεκτική και η συνεπαγωγική της κατανόηση με μια κριτική θεώρηση του κειμένου. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή διδακτικού σεναρίου με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε., το οποίο έχει δοκιμαστεί σε 14 μαθητές προσχολικής ηλικίας.

Το κείμενο

Orphanide, I., Chatzipanagiotidou, A. & Dinas, K.D. (2020). Teachers of Greek in a diglossia situation: to teach or not to teach the Cypriot Greek dialect to foreigners?, Journal of Applied Languages and Linguistics, 4(2), ALS House Publications. Athens, Greece, pp. 128-141 

Ferguson’s (1959) definition of diglossia characterizes the current sociolinguistic situation in the island country of Cyprus. Standard Modern Greek (SMG) is the High Variety and Cypriot Greek (CG) is the Low Variety. Many immigrants come to Cyprus seeking a better life. The question of whether they need to be exposed to CG while learning SMG in order to improve their level of communicative competence in Cyprus is researched here through qualitative semi-structured interviews with seven experienced teachers of Greek as a Second language (GSL) to adults. The need to expose students to part of CG, for their level of communicative competence to improve, is recognized by all teachers. Teachers’ attitude towards CG was associated with the way they treat the diglossia issue when teaching GSL. A positive attitude towards CG was associated with higher likelihood of addressing the issue of diglossia in their teaching practice and feeling the need for the State to take a stance. Comparative methodology is used by all teachers, irrespective of their attitude. In conclusion, when teaching GSL to adults, the main linguistic variety used should be SMG, but partial exposure to CG can be adopted from the beginner level.

Akritidis, N., Konstantopoulos, K., Dinas, K., Palaiologou, N. & Patsiou, S. 2020. Refugee students in greek school: mapping the situation in Central and Western Macedonia, needs and suggestions. 4th International Conference Education Across Borders Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives, 824-832

The region of Central and Western Macedonia embraced the refugee and asylum seekers from the very first moment they arrived in our country, trying to implement the educational measures which are set by the Ministry of Education, to meet the needs of this new population in the direction of respect, human rights and dignity for every human being.

Keywords: Refugee Education, Asylum Seekers, Refugee Education Coordinators, Intercultural Education

Το κείμενο

Sidiropoulou, Ch., Pagouni, I. & Dinas, K. 2020. Multimodal texts and linguistic development in early childhood education: comics’ impact on oral language skills. 4th International Conference Education Across Borders Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives, σσ. 645-654

The use of multimodal texts has been introduced in education, especially in language teaching, during the last decades in response to the social, cultural and technological changes in the world. Comics due to their multimodal character are considered as a powerful teaching tool. Greek Early Childhood Education Curriculum (Greek ECE Curriculum) suggests the use of multimodal texts in preschool classes. However, in opposition to other education levels, comics are not sufficiently used in preschool teaching and learning procedures. Considering this gap, we conducted an exploratory case study at a preschool class in Florina investigating the comics’ impact on preschool children’s oral text production. We examined if using comics in storytelling activities could a) improve children’s ability to sequence events of a story, b) help children to increase the number of linking words that they use, c) make children give more complete and complex structurein their story production.According to the findings, most of the thirteen children, involved in this study, showed considerable improvement. We claimed that comics’ use contributed positively to this improvement.

Το κείμενο

Γκαντιά, Ε. & Ντίνας, Κ. 2020. Πλαίσιο RAND για την κατανόηση της ακρόασης ψηφιακών ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας: μια γνωσιακή προοπτική. Πρακτικά Εργασιών 6ου Διεθνούς Συνεδρίου, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, σσ. 1008-16

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των μεταβλητών που παίζουν ρόλο στην κατανόηση της ακρόασης μιας ψηφιακής μεγαλόφωνης ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και πώς σχετίζονται μεταξύ τους. Στο επίκεντρο τίθεται το πλαίσιο RAND για την κατανόηση του προφορικού λόγου από αναδυόμενους αναγνώστες βάσει μιας γνωσιακής προοπτικής: εξετάζεται (α) το εισιόν (ψηφιακή ιστορία), (β) το άτομο (αναδυόμενοι αναγνώστες) και το γεγονός ότι η μάθηση (κατανόηση) κατακτάται ως επακόλουθο μιας (γ) δραστηριότητας (ακρόαση ηλεκτρονικής ιστορίας) στην οποία το άτομο εκτίθεται σε ένα συγκεκριμένο εισιόν. Επίσης, γίνεται αναφορά στα τρία επίπεδα του πλαισίου επισημαίνοντας πως 1) στο επίπεδο της δραστηριότητας εντάσσεται η περιγραφή του έργου, 2) το επίπεδο του κειμένου του πλαισίου RAND συνδέεται με τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού ψηφιακών ιστοριών και 3) στο επίπεδο του ακροατή εντοπίζονται οι ατομικές διαφορές στην κατανόηση της ιστορίας ως προς την προϋπάρχουσα γνώση και το ενδιαφέρον. Παράλληλα, αναδεικνύονται οι σχέσεις μεταξύ γνώσης, ενδιαφέροντος και στρατηγικής επεξεργασίας βάσει του Μοντέλου Περιοχής Μάθησης.

Λέξεις κλειδιάκατανόηση της ακρόασης, ψηφιακή μεγαλόφωνη ανάγνωση, δραστηριότητα, κείμενο, ατομικά χαρακτηριστικά

Το κείμενο

Ντίνας, Κ. & Μουτσιούνα, Χ. 2020. Το πολυπολιτισμικό στοιχείο στο Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α’ Λυκείου. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου O.M.E.P. – Ε.Κ.Π.Α. «Από Εδώ και από Παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα σύγχρονο σχολείο», σσ. 120-125

Με δεδομένες πλέον τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην εποχή μας και ειδικότερα στη χώρα μας, δεδομένη θεωρείται και η πολυπολιτισμικότητα. Αυτό, όμως, που δεν θεωρείται αυτονόητο είναι η αποδοχή, ο σεβασμός και γενικότερα η ορθή διαχείρισή της. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικός κρίνεται ο ρόλος της εκπαίδευσης, που καλείται να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς πολίτες για τις νέες συνθήκες. Είναι αυτή που θα πρέπει να εντάξει αρμονικά σε όλες της τις διαδικασίες οποιοδήποτε νέο στοιχείο και να ενισχύσει το αίσθημα της ισότητας και της ισοτιμίας, κάνοντας ορατή την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ ίσων, αλλά ταυτόχρονα διαφορετικών πολιτών. Προϋπόθεση για αυτό είναι η αφομοίωση του διαφορετικού, χωρίς αυτό να σημαίνει κατάργηση της διαφορετικότητας. Αντιθέτως, δηλώνει τον αδιαπραγμάτευτο σεβασμό για το διαφορετικό στοιχείο, αλλά κυρίως για το άτομο που το εκπροσωπεί. Για τους λόγους αυτούς, θεωρήσαμε σκόπιμο στην παρούσα ανακοίνωση να εστιάσουμε την προσοχή μας στον ρόλο της εκπαίδευσης και να μελετήσουμε τη θέση που κατέχει σε αυτήν το πολυπολιτισμικό στοιχείο. Ο καταλληλότερος τρόπος για μια τέτοιου είδους αναζήτηση είναι η μελέτη ενός Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.). Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το Π.Σ. της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α’ Λυκείου, τόσο για την κομβική σημασία της τάξης σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται όσο και για την ιδιαιτερότητα του γνωστικού αντικειμένου.

Το κείμενο

Kokozidou, A. Goti, E., & Dinas, K. (2020). Critical Literacy in Preschool Education Classroom. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 9(1), 133–169.

During the last years, educational curricula are being reformulated in an attempt to introduce innovative practices, with a view to strengthen and emancipate students, to realize the power of discourse in building realistic situations, and hence to treat it as a means that can be used to impose strength, but also as a means to negotiate it. With this consideration in mind, the purpose of the proposal presented in this article is, whether and to what extend preschool students are able to develop critical thinking by analyzing a multimodal text (a poster of Children’s Ombudsman regarding children’s rights). This article presents whether students can analyze and question power relations, whether they can comprehend the purpose and ideology of each text, whether they can approach each text in a way that can gradually lead them to understanding the world around them, and to their active participation in society. Therefore, the present article will highlight the need for language teaching through the prism and the principals of critical literacy (and) in pre-school education. In particular, the article shows the proposed methodology for the study and comprehension of a text under the four perspectives of critical literacy: the text and the context of communication, the text as a linguistic and conceptual structure, the text as a social practice and the text as an object of evaluation.

Keywords: Critical Literacy, Preschool Education, Poster, Multimodal Text.

Το άρθρο:

Gkantia, E., & Dinas, K. D. (2020). Toddler Engagement in Digital Aloud Reading: The Role of Variations in Designing and Presentation of Digital Stories. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 9(1), 84–101.

The aim of this study is to examine the influence of design and presentation characteristics of digital stories in the engagement of toddlers in digital aloud reading. The sample was comprised of 26 children of kindergarten and pre-kindergarten age, who, after having been separated in three groups, were presented with the same digital aloud reading, but different variations for each group: interactive presentation, cartoons, static images and oral storytelling. Multi-sensory behaviors and the communication behavior were videotaped during the digital read aloud. The data were aggregated per child in one-minute intervals, examining their simultaneous behavior and they were then consolidated in order to determine the frequency measures of individual toddler behavior per digital read aloud variation/type. The results show that the type influences an array of engagement behaviors in digital read aloud. Looking, touching, moving and gesturing were all significantly different depending on the presentation type of the digital story, whereas no major differences were observed as regards communication behavior.

Keywords: Digital Read Aloud, Engagement, Characteristics in The Design and Presentation Of Digital Stories.

Το άρθρο

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/