Αρχική » 2022 » Ιανουάριος

Αρχείο μηνός Ιανουάριος 2022

Πρόσφατα άρθρα

Γκαντιά, Ε. & Ντίνας, Κ. 2022. Διερευνώντας την προβλεπτική αξία της προϋπάρχουσας γνώσης στην κατανόηση της ακρόασης ψηφιακών ιστοριών. International Scientific Educational Journal “educ@tional circle” Volume 10, Issue 2, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576, σσ. 414-558

Abstract: The purpose of this study is to explore the predictive value of background knowledge – topic knowledge, domain knowledge, receptive vocabulary – to understand the listening comprehension of digital stories by preschool children. The sample consisted of 156 children of kindergarten and pre-kindergarten age, who, after being divided into three groups, were exposed to listening to a different form of the same digital aloud reading: interactive, animation, static images and oral narration of the text. Four measures were used to assess the comprehension of the story (story retelling, placing the events of the story in logical order, explicit comprehension and implicit comprehension). In order to assess background knowledge, the author used the Logometer Test for receptive vocabulary; in order to assess domain knowledge “Concepts of Screen Checklist” and in order to assess topic knowledge, a multiple choice test. The results show that domain knowledge is an important predictor factor of listening comprehension, while topic knowledge and receptive vocabulary are important predictor indicators of story retelling, explicit and implicit listening comprehension.

Keywords: background topic knowledge, background domain knowledge, receptive vocabulary, digital story, listening comprehension

http://users.uowm.gr/kdinas/wp-content/uploads/2023/02/Gkantia_E_and_Dinas_K_2022_Exploring_the.pdf

Orphanide, I., Chatzipanagiotide, A. & Dinas, K.D. (2020). Do we need to teach the dialect to foreigners? Teachers’ views on teaching Greek as a second/foreign language in a diglossia situation. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 9(2), 65-85 (In Greek). DOI: 10.6007/MAJESS/v6-i1/3769 

Παλαιολόγου, Ν., Καρανικόλα, Ζ., Ντίνας, Κ. & Γιαλαμάς, Β. 2022. Διερεύνηση στάσεων των εκπαιδευτικών για την αναγκαστική εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών/τριών λόγω COVID-19. Στο Λιοναράκης, Α. (επιμ.) 11ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, σσ. 98-109 http://dx.doi.org/10.12681/icodl.3445

The main purpose of this study is to investigate the attitudes of primary and secondary teachers serving in schools in the Region of Western Macedonia towards the implementation of distance education. In order to investigate their attitudes, the quantitative method of data collection was followed, using the questionnaire as tool. The total sample was 219 (Ν) teachers. Data were analyzed using SPSS 26.0 for Windows statistical software.

The reliability test showed satisfactory results for each sub-axis of the attitude scale for distance learning and for all the axes (Cronbach ́s alpha> 0.70).
The findings of the study are that participants strongly believe that lack of technological knowledge, lack of technological equipment, lack of relevant experience in distance education and teaching and the feeling that “they will not succeed” cause fear in some for the creation of online courses and related material. However, their position on whether the workload “refuses” to create online courses and related material is unclear, whether proponents of traditional teaching are opposed to creating online courses and related material, and whether proponents of distance learning give added value without taking into account technological / digital illiteracy as a major obstacle. Finally, they show a greater degree of fear and rejection of distance learning in relation to the potential benefits of distance education and in relation to the potential negatives of distance education.

Keywords: distance education, fear, denial, benefits, Covid 19 / pandemic

Το άρθρο

Ντίνας, Κ. 2022. Προς γλωσσική σύγκλιση ή απόκλιση; Διαπιστώσεις – Προβληματισμοί – Προτάσεις. Γρίβα, Ε. κ.ά. (επιμ.) Γλωσσική Διδασκαλία και Μάθηση στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό και Κοινωνικό Περιβάλλον, τόμος Α’. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ», σσ. 266-286 

In language – both locally and supra-locally – opposite forces operate: these forces, which lead to linguistic convergence, and the others, which lead to linguistic divergence, to a perpetual conflict of both interlocal and diachronic character. In this paper, an attempt is made to reflect on the current situation, in both local and global dimensions, as well as to reflect on the implications and challenges that arise, and some suggestions are made in relation to options for society and education.

Keywords: Linguistic diversity, linguistic convergence / divergence, multiliteracies.

Η ομιλία

Το άρθρο

Στογιάντση, Χ., Σιδηροπωλείου, Χ. & Ντίνας, Κ. 2022. Απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης (COVID-19). Στο Σούλης, Σ-Γ & Λιακοπούλου, Μ. (επιμ.) Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί. Gutenberg

Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι απόψεις μελλοντικών νηπιαγωγών σχετικά με την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση: Παρατήρηση- Αναστοχασμός» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο πρώτο κύμα της πανδημίας COVID-19. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν οι φοιτήτριες/τές θεωρούν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος και στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους από το μάθημα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου και η ανάλυσή τους με βάση την εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι οι φοιτήτριες/τές αξιολόγησαν θετικά την εμπειρία τους, αναγνώρισαν την ιδιαιτερότητα των έκτακτων συγκυριών και υπογράμμισαν τις δυνατότητες που παρέχει η εξΑΕ μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα ωστόσο, τόνισαν ότι το εφαρμοσμένο μέρος του μαθήματος, όπως οι παρατηρήσεις σε τάξεις νηπιαγωγείων και οι εκ του σύνεγγυς αναστοχαστικές διαδικασίες μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών είναι αναντικατάστατες. Τέλος, ανέφεραν ότι θεωρούν την ΕξΑΕ ως συμπληρωματική στη δια ζώσης εκπαίδευση.

Λέξεις-κλειδιά: Πρακτική άσκηση, απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, υγειονομική κρίση Covid-19, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το άρθρο

Γκαντιά, Ε. & Ντίνας, Κ. 2022. Προσεγγίζοντας τα υποκοριστικά με το επίθημα –άκι στην προσχολική εκπαίδευση: Διδακτικό σενάριο στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. i-Teacher, 32, σσ. 117-130

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση παρουσιάζει τη δυναμική αξιοποίησης της σύγχρο- νης και ασύγχρονης διδασκαλίας με τη συμβολή Web 2.0 εργαλείων στην ανάπτυξη της μορφολογικής ευαισθητοποίησης των νηπίων αναφορικά με την παραγωγή υποκο- ριστικών με το επίθημα – άκι. Με την παιγνιώδη εμπλοκή ποιημάτων, αινιγμάτων, online παιχνιδιών και διαδραστικών δραστηριοτήτων δίνονται ευκαιρίες δημιουργικής και αναστοχαστικής σκέψης στη διαδικασία παραγωγής και διάκρισης λέξεων και στη μορφολογική αναγνώριση της κατάληξης – άκι ως μορφολογικό επίθημα των υποκο- ριστικών. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή διδακτικού σε- ναρίου, το οποίο έχει δοκιμαστεί σε 15 μαθητές προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Λέξεις-Κλειδιά: Μορφολογική επίγνωση, υποκοριστικά, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλίας

Το άρθρο

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/