Αρχική » 2021

Αρχείο έτους 2021

Ντίνας, Κ. & Γκαντιά, Ε. 2019. Η συμβολή των ψηφιακών ιστοριών στην ενίσχυση της αναγνωστικής δεξιότητας. Διαδικτυακή έκδοση http://neospedaigogos.online τ. 15, Νοέμβριος 2019, ISSN 2241-6781, σσ. 228-239

Στην παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζεται βιβλιογραφικά πως οι ψηφιακές ιστορίες δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση των παραγόντων που επιδρούν στην ανάγνωση: φωνολογική επίγνωση, αναγνωστική ευχέρεια, λεξιλόγιο και κατανόηση. Συγκεκρι- μένα χαρακτηριστικά των ψηφιακών ιστοριών, όπως η ακρόαση της προφοράς των κειμένων, οι ενσωματωμένοι ορισμοί λέξεων και τα κινούμενα σχέδια/ γραφικά, συ- ντελούν στην ενίσχυση της ανάγνωσης, ανάγοντας τις ψηφιακές ιστορίες σε ένα καίριο μέσο, που ενσωματώνει την τεχνολογία στην εκπαίδευση με αποτελεσματικό τρόπο.

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή ιστορία, φωνολογική/ φωνημική επίγνωση, αναγνωστική ευχέρεια, λεξιλόγιο, κατανόηση

Το άρθρο


Νάκας, Θ. & Ντίνας, Κ,. 2021. Το λεξικό-γραμματική των Απάντων του Ρήγα (οι λέξεις από ζ-, η-, θ- και ι-). Στο: Ζ’ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Βελεστίνο, 6-8 Οκτωβρίου 2017 

Η εισήγησή μας στο προηγούμενο ΣΤ΄ συνέδριο (Θαν. Νάκας & Ευαγγ. Θωμαδάκη, “Το Λεξικό- Γραμ­μα­τική των Απάντων του Ρήγα (ένας πρώτος σχεδι­ασμός με βάση την ψηφιοποίηση του έργου του)”, Υπέρεια τόμος έκτος / Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθ­νούς Συνεδρίου «Φεραί – Βελεστίνο – Ρήγας», Βελεστίνο 4-7 Ο­κτωβρίου 2012, Μέρος Β΄, 1013-1049 (βλ. σ. 1030), όταν παρουσιάσαμε τον σχεδιασμό του Λεξικού-Γραμματικής των Απάντων του Ρήγα, κατέληγε ως εξής:

«Ο καταρ­τισμός ενός Λεξικού–Γραμ­μα­τικής [δηλαδή, ενός λεξικού που μας δίνει ταυ­τό­χρονα και όλη τη γραμματική] του έργου του Ρήγα αποτε­λεί ένα φιλό­δοξο εγχείρημα που βρίσκεται ακόμη στην αρχή του. Με τις (αναγκαστικά) αποσπα­σματικές και ετερο­γε­νείς επισημάνσεις που περιλά­βαμε στην παρούσα εισήγηση, έ­πει­τα από μια επιλε­κτι­κή περιδιάβαση στο γλωσσικό τοπίο των κειμένων του Ρήγα, προσπαθήσαμε να δείξου­με ότι η ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού ανοίγει το δρό­μο για ένα πλήθος ε­πιμέ­ρους ειδικότερων μελετών.«

»Ο πλούτος των στοιχείων που συγκεντρώνονται στο Λεξικό-Γραμ­ματική, όχι μόνο παρέχει τις ασφαλέστερες ‘ενδοκειμενικές ενδείξεις’ σε μελέτες σχετικές με το ύ­φος ή την ταύτιση της πα­τρότητας των έργων του Ρήγα, αλλά υπηρετεί και τη δι­ερεύ­νηση της ιστορικής εξέλιξης της ελλη­νι­κής, και μάλιστα της περιόδου ε­κείνης κα­τά την οποία η γραπτή μορφή της γλώσσας αγωνίζεται να αποκτήσει εθνι­κή ταυ­τό­τητα.«

»Η συνεισφορά των κειμένων που δημοσίευε ο Ρήγας την κρίσιμη και ενδια­φέ­ρουσα αυτή πε­ρίοδο δεν έχει συζητηθεί στο βαθμό που θα έ­πρεπε, επομένως μια α­κρι­βέ­στερη εικόνα των γλωσ­σι­κών του επιλογών θα συνεισέφερε σημαντικά σε μια τέ­τοια συζήτηση. Διανοίγονται, εξάλλου, νέες προοπτικές σε ό,τι αφορά τη γλωσσο­φι­λο­λογική μελέτη του Ρήγα [ ] [δηλαδή όχι μόνον από τη σκο­πιά των λεξικο­γραμ­ματι­κών του επιλογών, αλλά ακόμη και] από τη σκοπιά της ρητορικής δομής των δι­αφω­τιστικών του κειμένων ή, ακόμη, από τη σκοπιά της στιχουργικής του δει­νότητας, δε­δομένου ότι και ο ίδιος ο Ρήγας θεωρούσε τον εαυτό του ‘στιχουρ­γη­τή’.«

»Για το λόγο αυτό, η λεξικο-γραμματική αποδελτίωση που επιχει­ρείται εδώ, [ ] ιχνη­λατεί με τον πιστότερο δυνατό τρόπο την κειμε­νική συ­μπεριφορά των λημμάτων [που θα πει ότι όλες οι λέξεις εξετάζονται με τα συμφραζόμενά τους], αποτυπώνει δηλαδή το μεγαλύτερο δυνατό εύ­ρος πληροφο­ρι­ών που θα μπορούσαν να αποδει­χθούν χρήσιμες σε ενδεχόμενες δια­φορετικές οπτικές γλωσσοφιλολο­γικής έρευνας [ ]».

 Μέσα στο ίδιο αυτό γενικό πλαίσιο κινείται και η παρούσα μελέτη, εστι­ά­ζοντας σε λέ­ξεις που αρχίζουν με ένα από τα 4 γράμματα: ζ, η, θ ή ι  –που θα πει ότι η σύνταξη του λεξικού-γραμματικής θα ξεκινήσει με τη συγκέ­ντρωση όλων των λέξεων με αρχικό γράμμα ένα από αυτά τα τέσσερα.

Σημαντική Επισήμανση. Η ψηφιοποίηση των κειμένων, την οποία ο­φείλουμε στον μόχθο του κ. Δημ. Καραμπερόπουλου, αφορά αποκλει­στι­κά το έργο του Ρήγα, δεδομένου ότι δεν ψηφιοποιήθηκαν τα πρώτα κε­φά­λαια του Νέου Ανάχαρσι, σε με­τάφραση των Γ. Σακελλάριου και Γ. Βε­ντότη, ούτε και Ο Πρώτος Ναύτης σε μετά­φραση του Α. Κορωνιού. Στο παρόν λεξικό-γραμματική δεν συμπεριλαμβάνονται τα τοπωνύμια και λοιπές λέξεις της Χάρτας της Ελλάδος, της Νέας Χάρτας της Βλαχίας και της Γενικής Χάρτας της Μολδοβίας, τα οποία, εξάλλου, έχει συγκε­ντρώσει και δημοσιεύσει ο Δ. Καραμπερόπουλος (Οι Χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797, Νέα στοιχεία – Ευρετήριο – Αυθεντική Επανέκ­δοση, Αθήνα 2005, Έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα, σσ. 41-94).

Νάκας & Ντίνας 1_Εισαγωγικά και Πρόγραμμα Συνεδρίου

Νάκας & Ντίνας 2_Το κείμενο της εισήγησης

Dinas, K., & Vamvakidou, I. (2021). Sarakatsani of Bulgaria: Greeks of Disintegration in United Europe. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 9(1), 70–78.

Methodologically, based on the literature and the real daily life of the Sarakatsani of Bulgaria, we bring back the question of Greekness? About the Greek language, the religion (orthodoxy), the education and the nostalgia that compose the identity of the Roms. The Sarakatsani of Bulgaria, according to most scholars, are a Greek-speaking nomadic population originating from the region of South Pindos, who after the establishment of the Balkan states chose to remain in Bulgaria. In the field of modern historical, linguistic and political sciences, we perceive theSarakatsani of Bulgaria – as Greeks outside Greece in the United Europe.

Keywords: Sarakatsani, Greeks, Bulgaria

Το άρθρο

Goti, E., Dina, M., & Dinas, K. (2021). The Multiliteracies in the “Pilot” Curriculum of Language Teaching of 2011 and in the Revised of 2014. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 9(1), 211–232.

In 2011, in the context of the “New School”, the new (pilot) Curriculum was written and in 2014 was released its revised version. In both versions there are references to “Multiliteracies”. The purpose of this paper is to investigate the presence of multiliteracies and to write down the changes that occur between its two “versions”, as well as the interventions of completion, revision and updating. The comparative presentation of the programs shows their strongest presence in its revised version. At the same time issues are highlighted, which mainly concern the targets and the teaching methodology. Taking into consideration that multiliteracies have a strong ability to convey meanings to students both indirectly and directly, it is important the school to systematize their teaching by setting specific targets, which emphasize the production of meanings in a variety of linguistic and cultural contexts, and with specific strategies and “tools”.

Keywords: Curriculum, Preschool Education, Multiliteracies, Multimodal Text.

Το άρθρο

Gkantia, E., & Dinas, K. D. (2021). Preschool Experiences of Children Interacting with Digital Stories: Focusing on Suspense as a Factor of Enjoyment. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 9(1), 197–210.

The present study focuses on the study of suspense in the context of exploring the experiences of preschool children in their interaction with a form of digital story, connecting suspense with the enjoyment of learning. The study seeks to contribute to the expansion of research into the user experience in the fields of new (interactive) media, as the conception and empirical evaluation of the way in which listeners, and in particular young children, respond to a (interactive) digital story is not developed. The sample consisted of 32 children of kindergarten and pre-kindergarten age, who, after being divided into two groups, were exposed to listening to a different form of the same digital aloud reading: interactive and non-interactive. The measurement of suspense was based on the verbal (use of language, making noise) and non-verbal (facial expressions, physical movement, gestures, touching) reactions of toddlers, which are manifestations of their involvement in the outcome of the story. Verbal and non-verbal behaviors were videotaped during digital reading aloud. The data were coded for each child at one-minute intervals, examining the simultaneous behavior and then collected, to determine the frequency measurements of the individual toddler behaviors by type in each form of digital narrative. The results show that a) digital storytelling in both listening conditions caused intense suspense in preschool children as it is a narrative adventure that has the structure of a story of agony,b)there are no significant differences between the two listening conditions, c) linearity of the narrative, the role of the user and the degree of his interaction with the digital story are reduced to important factors that increase suspense and enjoyment. Further research could be related to the investigation of toddlers’ reactions when the interaction is presented as a challenge or a game, when it is reduced to (re) -creation and when it enhances the experience of the story by the user taking on a role in the plot of the narrative.

Keywords: Suspense, Enjoyment, Interaction with Digital Story

Το άρθρο

Γκαντιά, Ε. & Ντίνας, Κ. 2021. Το ενδιαφέρον ως προγνωστικός δείκτης της κατανόησης της ακρόασης ψηφιακών ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας. International Journal of Educational Innovation 3 (1), σσ. 126-138

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της προγνωστικής αξίας του προσωπικού και περιστασιακού/ καταστασιακού ενδιαφέροντος για την κατανόηση της ακρόασης ψηφιακών ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 36 νήπια και προνήπια, τα οποία, αφού χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, εκτέθηκαν στην ακρόαση μιας διαφορετικής μορφής της ίδιας ψηφιακής μεγαλόφωνης ανάγνωσης: διαδραστική, κινούμενα σχέδια, στατικές εικόνες και προφορική αφήγηση του κειμένου. Για την αξιολόγηση της κατανόησης της ιστορίας χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις μετρήσεις (αναδιήγησης της ιστορίας, χρονικής ακολουθίας των γεγονότων, κυριολεκτικής κατανόησης και συνεπαγωγικής κατανόησης), ενώ για την εκτίμηση του ενδιαφέροντος των παιδιών σε τέσσερις διαστάσεις (τεχνολογία, ιστορίες, ζώα, φυτά) έγινε χρήση της αναφοράς των γονέων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο τομέας της τεχνολογίας συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά στις μετρήσεις του ενδιαφέροντος, ενώ το προσωπικό και το περιστασιακό/ καταστασιακό ενδιαφέρον ανάγονται σε σημαντικούς προβλεπτικούς δείκτες της αναδιήγησης της ιστορίας, της κυριολεκτικής και της συνεπαγωγικής κατανόησης της ιστορίας.

Το άρθρο

Orphanide, I., Louca, P., Chatzipanagiotidou, A., & Dinas, K. D. (2022). Diglossia in Cyprus: Constructing A Questionnaire to Measure Russian-Speaking Immigrants’ Attitudes towards Learning Common Greek as L2 and Perceived Level of Exposure and Attitudes towards Cypriot Greek. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 10(1), 20-37.

Abstract

Cyprus is an island country where diglossia exists, potentially creating certain communicational issues for Cyprus’s many immigrants. Second Language Acquisition (SLA) research has shown that attitudes towards L2 and towards SLA significantly affect L2 acquisition. This study describes the design, development, and validation of the Second Language Acquisition in Diglossia Questionnaire (SLA-Dig), which was administered to the largest immigrant minority on the island. Initially the SLA-Dig consisted of 41 Likert type items designed to measure four factors. The SLA- Dig was translated into immigrants’ LI and was originally administered to 105 individuals. Exploratory Factor Analysis (EFA) led to subsequent adaptation. The final version, consisting of 22 questions, was administered to another sample of 182 immigrants. EFA results were in accordance with the original analysis. Reliability analysis resulted in satisfactory Cronbach’s a coefficients, consistent with a valid and reliable research tool for conducting research on factors affecting SLA in diglossia situations.

Keywords: Diglossia, Language Attitudes, Non-Standard Variety, Second Language (L2) Learning, Communicative Competence, Instrumental/lntegrative Orientation

Το άρθρο

Γκαντιά, Ε. & Ντίνας, Κ. 2021. Αξιολόγηση της κατανόησης της ακρόασης μιας ψηφιακής ιστορίας με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε. i-Teacher, 26, σσ. 162-173

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση παρουσιάζει τη δυναμική αξιοποίησης των ΤΠΕ στην κατανόηση της ακρόασης ψηφιακών ιστοριών. Με τη δημιουργική εμπλοκή των λογισμικών WordArt και CmapTools, των εργαλείων Web 2.0, Story Jumper, Kahoot και PowToon, του προγράμματος παρουσίασης PowerPoint και της εφαρμογής Learning apps ενισχύεται και αξιολογείται η ολόπλευρη κατανόηση της ψηφιακής ιστορίας, δηλαδή η ανάκληση της ιστορίας, η ικανότητα τοποθέτησης γεγονότων σε λογική σειρά, η κυριολεκτική και η συνεπαγωγική της κατανόηση με μια κριτική θεώρηση του κειμένου. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή διδακτικού σεναρίου με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε., το οποίο έχει δοκιμαστεί σε 14 μαθητές προσχολικής ηλικίας.

Το κείμενο

Ντίνας, Κ. & Ντίνας, Δ. 2021. Διδακτική αξιοποίηση των κειμένων μαζικής κουλτούρας στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών και του Κριτικού Γραμματισμού. Στο Ηλιάδου, Σ., Γρίβα, Ε. & Κασβίκης, Κ. (επιμ.) Τάκης Μπέσσας Καλλιτέχνης-Δάσκαλος-Πανεπιστημιακός, σσ. 196-209

Given the central role of mass culture (e.g. advertisements, movies, TV series etc.) in our postmodern era, mass culture texts have been introduced into many curricula as teaching material. It is widely argued that mass culture texts help students to get actively involved in the classroom proceedings, to expand their creativity and to facilitate their understanding of abstract scientific notions. On the other hand, mass culture texts constitute one of the basic mechanisms for the production and understanding of linguistic variance phenomena, insomuch they derive elements from the entire spectrum of the available sociolinguistic resources of a certain linguistic community (e.g. geographical dialects, socio- lects, minority languages).

However, mass culture texts do not reflect the sociolinguistic reality but, by means of practices of choice and transformation, they represent it through a particular perspective that propagates certain ideologies for the language and the world. Therefore, the primary educational objective of the mass culture texts is to develop the critical stance of the students against the representations of the sociolinguistic reality that is constructed in such texts, in order for the students to understand their ideological functions.

Adopting the Pedagogy of Multi-Literacies we will analyze the terms and conditions of their educational use in the frames of the language teaching ap- proaches of Critical Literacy.

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/