Αρχική » Βιβλία

Αρχείο κατηγορίας Βιβλία

Πρόσφατα άρθρα

Γκαντιά, Ε. & Ντίνας, Κ. 2022. Διερευνώντας την προβλεπτική αξία της προϋπάρχουσας γνώσης στην κατανόηση της ακρόασης ψηφιακών ιστοριών. International Scientific Educational Journal “educ@tional circle” Volume 10, Issue 2, 2022 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576, σσ. 414-558

Abstract: The purpose of this study is to explore the predictive value of background knowledge – topic knowledge, domain knowledge, receptive vocabulary – to understand the listening comprehension of digital stories by preschool children. The sample consisted of 156 children of kindergarten and pre-kindergarten age, who, after being divided into three groups, were exposed to listening to a different form of the same digital aloud reading: interactive, animation, static images and oral narration of the text. Four measures were used to assess the comprehension of the story (story retelling, placing the events of the story in logical order, explicit comprehension and implicit comprehension). In order to assess background knowledge, the author used the Logometer Test for receptive vocabulary; in order to assess domain knowledge “Concepts of Screen Checklist” and in order to assess topic knowledge, a multiple choice test. The results show that domain knowledge is an important predictor factor of listening comprehension, while topic knowledge and receptive vocabulary are important predictor indicators of story retelling, explicit and implicit listening comprehension.

Keywords: background topic knowledge, background domain knowledge, receptive vocabulary, digital story, listening comprehension

http://users.uowm.gr/kdinas/wp-content/uploads/2023/02/Gkantia_E_and_Dinas_K_2022_Exploring_the.pdf

Καρανάσιος, Χ., Ντίνας, Κ. & Μυλωνάς, Δ. 2019 (επιμ.). Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας. τόμοι 2, σσ 1343. Γρεβενά. Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών

Προλογικό σημείωμα του Προέδρου της Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.

Πρόλογος των επιμελητών του τόμου

Εδώ

Ντίνας, Κ. (επιμ.). 2018. Figura in Praesentia Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα. Εκδόσεις Πατάκη, σσ. 637

Πρόλογος του επιμελητή

Aφού επί σαράντα δύο συναπτά χρόνια υπηρέτησε ως γυμνασιακός καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση, ως συντάκτης και διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών και ως καθηγητής γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Θανάσης Νάκας συνταξιοδοτήθηκε την 31η Αυγούστου 2016, χωρίς, στην ουσία, να εγκαταλείψει την ενεργό δράση και προσφορά στην παιδεία και την εκπαίδευση του τόπου μας.

Νάκας, Πρόλογος

Χλαπουτάκη, Ε. & Ντίνας, Κ. 2017. Παράγοντες αποτελεσματικής διδασκαλίας ως βάση για την αξιολόγηση του καθηγητή του γλωσσικού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η διεθνής εμπειρία. Στο Κασσωτάκης, Εμ. (επιμ.) Πρακτικά του Α’ Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Α.: «Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών: Σύγχρονες Τάσεις, Διλήμματα και Προοπτικές»

Ως σκοπός της παρούσας εργασίας ορίστηκε ο εντοπισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην αποτελεσμα– τική διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού –και ειδικότερα του φιλολόγου. Με βασική θέση ότι η έννοια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της αποτελεσματικής διδασκαλίας, αναζητήθηκαν στοιχεία αποτελεσματικής διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομέ– νων μέσω του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, όπου καταχωρίστηκαν λέξεις-κλειδιά. Τα ευρήματα προέκυψαν από την ανασκόπηση του συνόλου 34 βιβλιογραφικών πηγών, που αφορούν γενικά τη διδασκαλία του εφηβικού γραμματισμού (n=10) και ειδικά τη διδασκαλία της πρόσληψης (n=10) και της παραγωγής (n=9) του γραπτού λόγου και τη διδασκαλία του προφορικού λόγου (n=5). Στη συνέχεια εφαρμό– στηκε η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των δεδομένων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και εξειδικευμένου πλαισίου παραγόντων αποτελεσματικής διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας.

Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση εκπαιδευτικού, αποτελεσματική διδασκαλία, εφηβικός γραμματισμός, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το άρθρο

Ντίνας, K., Παλαιολόγου, N., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. Ντίνα, Μ. 2017. EDUCATIONAL SUPPORT MATERIAL FOR CHILDREN, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας, σσ. 125

Ο «Γλωσσικό Υποστηρικτικό Υλικό» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου: Xenios Zeus, ένα πρόγραμμα Erasmus+/Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης που υλοποιληθηκε για 24 μήνες (από 01-09-2016 έως 31-08-2018) με τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults”, ακρωνύμιο “Xenios Zeus” και αριθμό σύμβασης 2016-1-EL01-KA201-023512 μεταξύ της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Εrasmus+ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ιστοσελίδα του υλικού εδώ

Το πλήρες κείμενο εδώ

Ντίνας, K., Παλαιολόγου, N., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. Ντίνα, Μ., Παπαθωμοπούλου, Β. 2017. WELCOME GUIDE FOR CHILDREN IN GREECE, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας, σσ. 19

Ο «Οδηγός καλωσορίσματος» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου: Xenios Zeus, ένα πρόγραμμα Erasmus+/Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης που υλοποιληθηκε για 24 μήνες (από 01-09-2016 έως 31-08-2018) με τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults”, ακρωνύμιο “Xenios Zeus” και αριθμό σύμβασης 2016-1-EL01-KA201-023512 μεταξύ της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Εrasmus+ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο οδηγός εκπονήθηκε

στα ελληνικά

στα αγγλικά

στα αραβικά

στα φαρσί (περσικά)

Ντίνας, Κ. & Γώτη, Ε. 2016. Ο κριτικός γραμματισμός στη σχολική πράξη. Αρχίζοντας από το νηπιαγωγείο… Gutenberg, σσ. 178

Ο Κριτικός Γραμματισμός αποτελεί την πιο σύγχρονη φιλοσοφική-ιδεολογική προσέγγιση της γλώσσας και ακολουθείται από αντίστοιχες διδακτικές προτάσεις, πρόσφατα δε έχει υιοθετηθεί από τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Αναπτύχθηκε μέσα σε ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών από αντιλήψεις που εκφράστηκαν από γλωσσολόγους και παιδαγωγούς σύμφωνα με τις οποίες τα γλωσσικά φαινόμενα συνδέονται πολύ στενά με τα κοινωνικά.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, μετά από σύντομη ιστορική αναδρομή στη γλωσσική διδασκαλία, επιχειρείται η οριοθέτηση του Γραμματισμού και του δρόμου που διανύθηκε προς τον Κριτικό Γραμματισμό και παράλληλα ένα πέρασμα από διάφορους άλλους Γραμματισμούς. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ο τρόπος προσέγγισης, ανάλυσης και διδασκαλίας του κειμένου στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής του Κριτικού Γραμματισμού και στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται διδακτικές εφαρμογές και προτάσεις.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όποιον θα ήθελε να μάθει ή να διδάξει πώς μπορεί να δει κανείς “πίσω από τα γράμματα και κάτω από τις λέξεις”.

Ο κριτικός γραμματισμός στη σχολική πράξη

Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014, επιμ. Χαρ. Καρανάσιος, Κ. Ντίνας, Δ. Μυλωνάς, [Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, Επιστημονικές Εκδόσεις 1], Γρεβενά 2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1

Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους

Πρακτικά Α ́ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014, σσ. 1376

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χαρίτων Καρανάσιος, Κώστας Ντίνας, Δημήτρης Μυλωνάς

ΓΡΕΒΕΝΑ 2016

Η ιστοσελίδα των Πρακτικών

Δουμανίδου, Σ., Κοντοπούλου, Ά. & Ντίνα, Μ. 2016. Εφαρμοσμένες γλωσσικές δραστηριότητες: Γέφυρες επικοινωνίας και γραμματισμού. Επιστημονική επιμέλεια: Κώστας Ντίνας. Καβάλα: Εκδόσεις Σαΐτα, σσ. 120

Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι μια προσπάθεια καταγραφής και παρουσίασης δράσεων σε διάφορα νηπιαγωγεία με σκοπό την κατάκτηση της δεξιότητας του γραμματισμού από τα παιδιά με τρόπο αβίαστο και αποτελεσματικό. Οι νέες τάσεις στη γλώσσα, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η “αυθεντική” αξιολόγηση είναι οι άξονες πάνω στους οποίους αναπτύσσονται οι δραστηριότητες αυτού του βιβλίου και αξιοποιείται η φαντασία και η δημιουργικότητα των παιδιών. Τα κείμενα συμπληρώνονται με φωτογραφικό υλικό με δείγματα της δουλειάς των παιδιών. Ελπίζουμε ότι το βιβλίο θα δώσει τα ερεθίσματα σε παιδαγωγούς εν ενεργεία ή όχι να δημιουργήσουν τις δικές τους αντίστοιχες δράσεις.

Κατεβάστε το δωρεάν από τις εκδόσεις Σαΐτα

Chatzisavidis S., Dinas K., Filippidou S., Flegas K., Griva E., Kaifa I., Panteli P., Semoglou C., Vardakas N. 2015. Ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Τάξη Ε’. Balanced Literacy Program: Modern Greek Paideia. Τορόντο: Ελληνική Κοινότητα, σσ. 304

Η Σύγχρονη Ελληνο-Παιδεία (Modern Greek Paideia) αποτελεί μια προσπάθεια κατασκευής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, το οποίο προσεγγίζει συνδυαστικά τη διδασκαλία της γλώσσας και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας. Στηρίζεται στο μοντέλο με «εστίαση στη γλωσσική επάρκεια» (proficiency-based model) και στοχεύει στην ικανοποίηση διαφοροποιημένων μαθησιακών αναγκών και ενδιαφερόντων των μαθητών, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί σχολικές μονάδες με διαφορετικούς εκπαιδευτικούς/μαθησιακούς στόχους.

Βασικά  χαρακτηριστικά του βιβλίου:

1. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου σε ποικίλες περιστάσεις και πλαίσια επικοινωνίας

2. Αξιοποίηση και δημιουργία ποικιλίας κειμενικών ειδών που παράγονται σε διάφορα περιβάλλοντα επικοινωνίας

3. Διαδικασία διαμεσολάβησης γλωσσών (Γ1-Γ2)

4. Ενσωμάτωση στοιχείων του ελληνικού  πολιτισμού και της Γεωγραφίας της Ελλάδας

5. Ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών  (Δημιουργικό Παιχνίδι)

6. Εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες επικοινωνίας, αλληλόδρασης και επίλυσης προβλήματος (προώθηση της συνεργατικής μάθησης).

Το υλικό του βιβλίου οργανώνεται  σε 5 θεματικές ενότητες: 1. ΜΟΥΣΕΙΑ, 2. ΦΑΓΗΤΑ, 3.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, 4. ΜΜΕ, 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η κάθε μία από αυτές συμπεριλαμβάνει 5 μαθήματα και ένα επαναληπτικό. Το βιβλίο συμπληρώνεται με τέσσερα επετειακά. μαθήματα.

Ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Τάξη Ε’

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/