Αρχική » 2018

Αρχείο έτους 2018

Πρόσφατα άρθρα

Τζιώνα, Γ., Παλαιολόγου, Ν. & Ντίνας, Κ. 2018. Διδασκαλία στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας και στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων: ανταποκρίνεται το υπάρχον γλωσσικό υλικό υλικό στις νέες συνθήκες εκπαίδευσης; Πρακτικά από το 2o Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Χώροι, Λόγοι, Πρακτικές», Λευκωσία, Κύπρος, σσ. 381-404

Η παρούσα εισήγηση ασχολείται με το γλωσσικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία σε Τάξεις Υποδοχής στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) και τις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που έχουν ιδρυθεί στο Δημοτικό Σχολείο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Μελετήθηκαν βιβλία διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, που είναι αυτή τη στιγμή προσβάσιμα στους εκπαιδευτικούς. Τίθεται, όμως, το ερώτημα κατά πόσο αυτά τα εγχειρίδια είναι κατάλληλα για πρόσφυγες και μετανάστες. Βάσει κάποιων δεικτών που τέθηκαν για κάθε κατηγορία, τα βιβλία ταξινομήθηκαν για διδασκαλία σε Ζ.Ε.Π. ή σε Δ.Υ.Ε.Π. Αναδείχθηκε, όμως, η έλλειψη βιβλίων δημιουργημένων για τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών αυτών των δομών και ιδίως των Δ.Υ.Ε.Π. Για αυτό το λόγο προτείνουμε τη δημιουργία κατάλληλου υλικού, με βάση τις αρχές της επικοινωνιακής γλωσσικής διδασκαλίας. Ως τότε, παραθέτουμε κάποιους πίνακες ως οδηγό επιλογής υλικού στα χέρια των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις κλειδιά: γλωσσικό υλικό, Ζ.Ε.Π., Δ.Υ.Ε.Π. 

Τζιώνα – Παλαιολόγου – Ντίνας

Πετκανοπούλου, Μ. & Ντίνας, Κ. 2018. Το αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι ως «υποστηρικτικό εργαλείο» την γλωσσικής διδασκαλίας στην προσχολική ηλικία στην «παίζουσα τάξη». Πρακτικά από το 2o Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Χώροι, Λόγοι, Πρακτικές», Λευκωσία, Κύπρος, σσ.51-68

Η πρόταση της παρούσας εργασίας αναδύθηκε σε μια τάξη νηπιαγωγείου η οποία έχει υιοθετήσει το αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι ως εργαλείο μετεξέλιξης της μαθησιακής διαδικασίας σε ένα συνεχές παιχνίδι. Τ α αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια δεν είναι κάτι δεδομένο, μια έτοιμη λύση που θα την υιοθετήσουμε, για να γεμίσουμε το ημερήσιο πρόγραμμά μας, αλλά το αποτέλεσμα της συνεργασίας μαθητών σε ομάδες. 􏰅ατά τη σχεδίαση, την υλοποίηση, το παίξιμο και την παρουσίαση των παιχνιδιών στην τάξη δημιουργείται ένα ευχάριστο επικοινωνιακό πλαίσιο καλλιέργειας και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Τα παιδιά διαμορφώνουν αντιλήψεις για την επικοινωνιακή πλευρά της γλώσσας, παράγουν πολυτροπικά κείμενα, εξοικειώνονται με τη χρήση διαφόρων σημειωτικών κωδίκων, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο και τους γνωστικούς τους ορίζοντες. Ως «υποστηρικτικά εργαλεία» της γλωσσικής διδασκαλίας στην προσχολική ηλικία, συνεισφέρουν στην επιδίωξη των μαθησιακών στόχων που θέτουν τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα του νηπιαγωγείου για τη γλώσσα και τη διδασκαλία της. 

Λέξεις Κλειδιά: αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι, γλωσσική διδασκαλία. 

Πετκανοπούλου – Ντίνας

Griva, E., Dinas, K. & Flegas, K. (2018). Language Program «Modern Greek Paideia»: A record of educational needs in the ‘Aristotelis’ school of Toronto. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 6(1), 113–125 (in Greek).

The purpose of this study was to investigate the needs and performance of students attending the «Aristotle» school as well as to record the views of their parents and the teachers’ training needs. The «Aristotle» school is the only primaryηschool in Toronto area that is recognized by the Hellenic Republic. Our goal was to collect data which would help us better understand thethoughts and needs of the school community, in an attempt to achieve a common goal of providing the highest quality of Greek Language Paideia. Taking into consideration the gathered needs, and the guidelines for language acquisition described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEF, 2001), the Modern Greek Paideia Program was developed by professors and researchers of the University of Western Macedonia in collaboration with the Greek Community of Toronto. It is tailored to meet the needs and interests of students who learn Greek as a second/foreign language in Canada, and it is a student centered, flexible language program that promotes intercultural communication, and aims at developing multi-literacies skills, cognitive and metacognitive language strategies, enhancing students’ creativity and critical thinking skills, and promoting bilingual awareness (by helping students make connections between English and Greek).

Griva-Dinas-Flegas

Ντίνας, Κ., Στάμου, Α., Γρίβα, Ε. & Μαρωνίτη, Κ. 2018. Τα παιδιά ‘διαβάζουν’ κριτικά τον λόγο της μαζικής κουλτούρας. Στο Ντίνας, Κ. (επιμ.). 2018. Figura in Praesentia Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα. Εκδόσεις Πατάκη, σσ. 368-387

Popular culture has begun to be introduced as a subject in many curricula, as it is argued that it contributes to a more active involvement of students. In particular, the use of popular culture in language course can help raising studentsawareness of all aspects of linguistic heterogeneity, since it draws upon the full range of available sociolinguistic resources. However, popular culture texts do not reflect sociolinguistic difference, but represent it from a certain perspective, echoing specific language ideologies. In this context, the primary educational objective of popular culture texts is to cultivate a criti­cal stance on the part of students on the representations of sociolinguistic di­versity constructed into these texts. As the new Greek Primary School Cu­r­ricula of 2011 suggest the use of various texts of popular culture from the perspective of critical literacy, we present,in this paper, a learning material of twenty units designed to develop the critical awareness of primary school students (Grades 1 and 2) about TV representations of sociolinguistic diver­sity.

Ντίνας – Στάμου – Γρίβα & Μαρωνίτη

Παλαιολόγου, Ν., Ντίνας, Κ., Μπαϊκούση, Στ-Ε. 2018. Εφαρμογή και Αξιολόγηση Γλωσσικού Υποστηρικτικού Υλικού του Προγράμματος ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ: Μελέτη περίπτωσης σε πρόσφυγες μαθητές από το camp των Διαβατών. Γρόσδος, Στ. & Τσιβάς, Α. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου «ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σσ. 480-488

Στη σημερινή εποχή που βιώνουμε ο κόσμος γύρω μας μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς. Οι κοινωνίες πλέον χαρακτηρίζονται από μεγάλες διαφορές που αφορούν την καταγωγή, το γλωσσικό υπόβαθρο, τις θρησκευτικές και ατομικές πεποιθήσεις των πολιτών τους. Οι μετακινήσεις πληθυσμών από τη Συρία προς την Ευρώπη οδήγησαν την προσφυγική κρίση στο αποκορύφωμά της το καλοκαίρι του 2015, δημιουργώντας νέες προκλήσεις ως προς τη διαχείριση της ετερότητας, με την Ελλάδα να αποτελεί μια ενδιάμεση ζώνη αναμονής στο προσφυγικό ταξίδι. Έχοντας κατά νου τη σημερινή πολυχρωμία που επικρατεί στην Ελλάδα, η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εφαρμογή και αξιολόγηση του Γλωσσικού Υποστηρικτικού Υλικού και του Οδηγού Καλωσορίσματος, που δημιουργήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε μια μελέτη περίπτωσης, σε πρόσφυγες μαθητές ηλικίας 6 έως 15 ετών, που διέμεναν σε ένα κέντρο φιλοξενίας (camp) στα Διαβατά. Οι άξονες γύρω από τους οποίους οργανώνονται τα αποτελέσματά, αφορούν τις πρακτικές και διδακτικές παρεμβάσεις που είναι πιο αποτελεσματικές για τους πρόσφυγες μαθητές, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διαδικασία μάθησης, τις ανάγκες τους αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, τα οφέλη που είχαν από την υλοποίηση της παρούσας διδασκαλίας καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να αρθούν τα εμπόδια και να αντιμετωπιστούν οριστικά οι δυσκολίες που υπάρχουν όταν απευθυνόμαστε σε αυτούς τους πληθυσμούς.

praktika-anoiktou Παλαιολόγου-Ντίνας-Μπαϊκούση

Γρίβα, Ε. & Ντίνας, Κ. 2018. Στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Στο Ντίνας, Κ. (επιμ.). 2018. Figura in Praesentia Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα. Εκδόσεις Πατάκη, σσ. 57-73

The importance of developing reading and writing strategies has been proved in a number of recent studies, since strategic instruction contributes to stu­dents’ active monitoring of the reading and writing process and the enhan­cement of their competency in reading and writing skills. In this paper, a li­terature review of studies on strategy instruction is attempted, and the role of strategy use awareness for making students comprehend a text ef­fectively  and produce a piece of writing is stressed. We present a number of teaching models designed to raise students’ awarenessas to the purpose and rationale of strategy useand to give them opportunities to practice the strategies that they are being taught, and to help them understand how to use those stra­tegies in new learning contexts. The integration of strategy training into the regular classroom is suggested as a blueprint for teachers to put it into pra­ctice, in order for them to develop strategic readers and writers.

Γρίβα & Ντίνας

Κουρκουβέλη, Ευ., Παλαιολόγου, Ν., Ντίνας, Κ. 2018. Παρουσίαση προγραμμάτων για το μάθημα της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο σε πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές. Γρόσδος, Στ. & Τσιβάς, Α. (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου «ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σσ. 317-328

Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία, έγινε μια προσπάθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης με στόχο την παρουσίαση και την αποτύπωση της εξέλιξης προγραμμάτων και δράσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης αλλά και ξένης-που σχεδιάστηκαν και ξεκίνησαν να υλοποιούνται ήδη από τη δεκαετία του ’90- αλλά και τρέχοντα προγράμματα που εφαρμόζονται σήμερα για το γλωσσικό μάθημα στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, σε μετανάστες και πρόσφυγες μαθητές/τριες. Τα τελευταία ως κεντρικό άξονα έχουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης σε παιδιά προσφύγων (πολέμου κυρίως) που από το 2011 έχουν εισέλθει και διαμένουν στη χώρα μας, καθιστώντας αναγκαία την ένταξή τους στο ελληνικό εκ[παιδευτικό σύστημα και την καθημερινή ζωή. Μέσα, όμως, από το πρίσμα της διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να αναγνωρίζει τη διαπολιτισμική ετερότητα και να προάγει τη δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών προς την κατεύθυνση της αποδοχής του «άλλου»- της γλώσσας και της πολιτιστικής τους ταυτότητας, χωρίς προκαταλήψεις, στερεοτυπικές αντιλήψεις και φοβίες. Στο πλαίσιο αυτό του προβληματισμού μελετήθηκαν οι στόχοι, τα μέσα, οι μέθοδοι και τα αποτελέσματα τέτοιων καλών εφαρμογών εντός και εκτός σχολείου και διαπιστώθηκε πως στην πλειοψηφία τους διαπνέονται από κοινές καλές δράσεις στο βαθμό που εφαρμόζονται από την ελληνική πολιτεία.

Κουρκουβέλη-Παλαιολόγου-Ντίνας

Ντίνας, Κ. (επιμ.). 2018. Figura in Praesentia Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα. Εκδόσεις Πατάκη

Πρόλογος του επιμελητή

Aφού επί σαράντα δύο συναπτά χρόνια υπηρέτησε ως γυμνασιακός καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση, ως συντάκτης και διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών και ως καθηγητής γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Θανάσης Νάκας συνταξιοδοτήθηκε την 31η Αυγούστου 2016, χωρίς, στην ουσία, να εγκαταλείψει την ενεργό δράση και προσφορά στην παιδεία και την εκπαίδευση του τόπου μας.

Νάκας, Πρόλογος

Ντίνας, Δ.Κ. 2018. Γλωσσικὲς παρατηρήσεις στὸ ἔργο τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη: ἡ περίπτωση τῆς γλωσσικῆς ποικιλίας. Στο Καρανάσιος, Χ. (επιμ.) Εὐγένιος Βούλγαρης Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 300 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ (1716-2016). Αθήνα: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤH ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Γλωσσικές παρατηρήσεις στο έργο του Ευγένιου Βούλγαρη.

Συνέδριο Βούλγαρη

Μούσιου-Μυλωνά, Ό., Μπλούχου, Στ. & Ντίνας, Κ. 2018. Γράφω και διαβάζω παρέα με την Κοκκινοσκουφίτσα: Σενάριο Εμπέδωσης και Ανακεφαλαίωσης των δίψηφων συμφώνων και φωνηέντων στην Α’ τάξη Δημοτικού. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, σσ. 398-415

Το παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνεται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού κι αντιστοιχεί στις ενότητες 5 και 6 του Βιβλίου της Γλώσσας, ενώ παράλληλα, αξιοποιούνται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών, των Τ.Π.Ε., της Μουσικής, και της Αισθητικής Αγωγής.

Στο πεδίο της γλωσσικής διδασκαλίας αναφέρεται στην εκμάθηση των δίψηφων γραμμάτων (συμφώνων και φωνηέντων) και στην περαιτέρω εξάσκηση και εμπέδωσή τους, η οποία μπορεί να γίνει με ενδιαφέροντα τρόπο μέσα από το Εκπαιδευτικό Λογισμικό της Α΄- Β΄ Δημοτικού για τη Γλώσσα.

Στα Μαθηματικά δίνεται η ευκαιρία στο πλαίσιο μιας διαθεματικής εργασίας οι μαθητές να κάνουν νοερούς υπολογισμούς και να συνειδητοποιήσουν την πρακτική χρησιμότητα των Μαθηματικών.

Στον τομέα της Αισθητικής Αγωγής, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας σχεδίων με το λογισμικό, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικά υλικά και χρώματα, διασκεδάζουν και εκφράζονται καλλιτεχνικά.

Επίσης, αξιοποιείται κι η Μουσική, καθώς δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να μάθουν με ευχάριστο τρόπο ένα από τα χαρακτηριστικά παιδικά τραγούδια της Φρουτοπίας, που εμπεριέχει δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα, ώστε, παράλληλα με την ψυχαγωγία και την απόλαυση, να μπορέσουν να ασκηθούν στην ορθοφωνία και τη σωστή άρθρωση.

Τέλος, αξιοποιούνται δύο εκπαιδευτικά λογισμικά, Εκπαιδευτικό Λογισμικό της Α΄- Β΄ Δημοτικού για τη Γλώσσα και το TuxPaint. Η χρήση των ΤΠΕ καθιστά τη διδακτική διαδικασία περισσότερο ενδιαφέρουσα και ελκυστική, οι έννοιες και οι σημασίες των λέξεων οπτικοποιούνται και έτσι δίνεται έμφαση στην εκμάθηση του γνωστικού στόχου.

ΜΟΥΣΙΟΥ, ΜΠΛΟΥΧΟΥ, ΝΤΙΝΑΣ