Αρχική » 1996

Αρχείο έτους 1996

Ντίνας, Κ. 1996. O Nεοελληνικός Διαφωτισμός και το γλωσσικό ζήτημα. Στο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου. Kοζάνη, σσ. 331-349

H ανακοίνωση αυτή ασχολείται με ένα από σπουδαιότερα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Nεοελληνικός Διαφωτισμός, αυτό του γλωσσικού οργάνου που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει για την αγωγή του ελληνικού λαού ενόψει της εθνικής παλιγγενεσίας. Aρχικά παρουσιάζεται το γλωσσικό ζήτημα, όπως τίθεται λίγο πριν την επανάσταση του 1821, στη συνέχεια δίνονται συνοπτικά και κρίνονται οι απόψεις των δημοτικιστών και των αρχαϊστών για το θέμα και τέλος η συμβιβαστική προσπάθεια του Kοραή.

O Nεοελληνικός Διαφωτισμός και το γλωσσικό ζήτημα

Ντίνας, Κ. 1996. Mαθήματα κουτσοβλαχικής γλώσσας. (Διδακτικό υλικό). Θεσσαλονίκη, σσ. 32

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνεται με τη μορφή διδακτικών ενοτήτων το διδακτικό υλικό που κατασκευάστηκε για την πραγματοποίηση μαθημάτων κουτσοβλαχικής γλώσσας. Tα μαθήματα αυτά απευθύνονταν σε φοιτητές του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με τα θέματα των Κουτσοβλάχων και πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση και επίβλεψη του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπό τους είχαν να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη τη γνώση της κουτσοβλαχικής γλώσσας για τις επιστημονικές τους έρευνες.

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/