Το ρήμα διαβάζω δεν έχει προστακτική – Δημιουργική Γραφή στο Λύκειο

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 1412

Τίτλος:

«Το ρήμα διαβάζω δεν έχει προστακτική – Δημιουργική Γραφή στο Λύκειο»

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Ελεονώρα Αναγνώστου), Πρακτικά Ε’ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Δημιοιυργικότητα στην Εκπαίδευση», Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, σελ. 691-700, 28-29 Νοεμβρίου 2014, Δράμα

Περιγραφή:

Στην παρούσα εργασία διερευνάται αν η Δημιουργική Γραφή,  ως καλλιτεχνική προσπάθεια που ενεργοποιεί τη φαντασία, τη σκέψη και τη γλώσσα με σκοπό την αυτοέκφραση και τελικά τη γραφή λογοτεχνικών  κειμένων, λειτουργεί αποτελεσματικά ως βιωματικός και συμπληρωματικός τρόπος διδασκαλίας της λογοτεχνίας και κατά πόσο συμβάλλει στη σταδιακή  διαμόρφωση των μαθητών σε επαρκείς ή έστω υποψιασμένους αναγνώστες της λογοτεχνίας. Στην έρευνά μας θέσαμε προς εξέταση τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα i. Είναι οι μαθητές του Λυκείου πρόθυμοι και ικανοί δια της γραφής να εφαρμόσουν αφηγηματικές και άλλες λογοτεχνικές πρακτικές; ii. Η διά της  Δημιουργικής Γραφής άσκηση επί των λογοτεχνικών κειμένων ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών για την ανάγνωση της λογοτεχνίας και κατά πόσο συμβάλλει στην κατανόηση στοιχείων της ιστορίας και της θεωρίας της Λογοτεχνίας; iii. Η διά της  Δημιουργικής Γραφής άσκηση ενισχύει  τη θελκτικότητα του μαθήματος Νεοελληνικής Λογοτεχνίας; Οι μαθητές ενός σχολικού τμήματος της Α΄ Λυκείου  2ου ΓΕΛ Θερμαϊκού του νομού Θεσσαλονίκης σε όλο το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2013-14 μυήθηκαν  συστηματικά σε ασκήσεις Δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής λογοτεχνίας και πιο συγκεκριμένα στην πεζογραφία, στη διδακτέα θεματική ενότητα με τον τίτλο «Τα φύλα στη λογοτεχνία». Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, τα οποία απέδωσαν και μια πλούσια εσοδεία γραπτών πονημάτων, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους μαθητές του τμήματος. Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν να αναδειχτεί το βίωμα των μαθητών γύρω από τις ασκήσεις Δημιουργικής γραφής, οι εντυπώσεις και οι μνήμες που κατέγραψαν, αλλά και οι επιδράσεις που δέχτηκαν. Επιλέχτηκε ο τύπος της εστιασμένης ημιδομημένης συνέντευξης ως καταλληλότερος για την πρόκληση μιας πληρέστερης αλλά και πηγαίας μαθητικής αφήγησης. Ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η ανάλυσή των συνεντεύξεων ακολούθησε τη φαινομενολογική ερμηνευτική μέθοδο, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη της βιωμένης εμπειρίας, όπως αυτή διατυπώνεται και περιγράφεται από το υποκείμενό της. Οι αφηγήσεις
που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις ανέδειξαν την περί τη Δημιουργική γραφή εμπειρία των μαθητών ως πρόκληση που συνοδεύτηκε από ένα αρχικό αίσθημα ξενισμού και ανασφάλειας, το οποίο όμως θεραπεύτηκε γρήγορα από ένα υπέρτερο αίσθημα ικανοποίησης και δημιουργικότητας. Περιέγραψαν ένα βίωμα απαιτητικό, μαθησιακά αποτελεσματικό αλλά και απελευθερωτικό από τα δεσμά της τυποποίησης, των γνωστικών ελλείψεων, της απομνημόνευσης, ακόμη και της λογικής· ένα βίωμα που επέδρασε στην αυτοεικόνα τους ακόμη και στη θέαση της ζωής και κυρίως στη σχέση τους με τη λογοτεχνία. Όλα τα προαναφερθέντα περιγράφονται αναλυτικά στις συμπερασματικές παρατηρήσεις της εργασίας, όπως οι τελευταίες προκύπτουν μέσα από την ανάλυση των συνεντεύξεων και στοιχειοθετούν μια μαθητική μαρτυρία ενεργής και δημιουργικής προσέγγισης της Λογοτεχνίας.

Κατεβάστε εδώ: Το ρήμα διαβάζω δεν έχει προστακτική – Δημιουργική Γραφή στο Λύκειο