Δημιουργικός λόγος στην προσχολική ηλικία

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 1503

Τίτλος:

«Δημιουργικός λόγος στην προσχολική ηλικία» 

Στοιχεία Έκδοσης:

(Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Ζωγράφου Μαρία, Βακάλη Άννα), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο κριτικός γραματισμός στη σχολική πράξη», 1-3 Νοεμβρίου 2013, Δράμα.
http://www.nured.uowm.gr/drama/Eisegeseis.html

Περιγραφή:

Η διδασκαλία του  γραμματισμού στο Νηπιαγωγείο παραμένει ένα βασικό στοιχείο στο περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος. Η προσέγγιση της Λογοτεχνίας και κατ’ επέκταση η είσοδος λογοτεχνικών κειμένων στην Προσχολική Εκπαίδευση αντιμετωπιζόταν μέχρι σήμερα ως το μέσο για την ορθή διδασκαλία της γλώσσας. Για πρώτη φορά όμως στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο η Δημιουργική Γραφή αναφέρεται ως μία πρόταση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επικοινωνία. Στο άρθρο αυτό αποτυπώνεται με παραδειγματικές δραστηριότητες η προσπάθεια να αποτελέσει η Δημιουργική Γραφή μία πρόταση καθημερινής εφαρμογής τεχνικών που θα βοηθήσουν τα παιδιά στη βελτίωση τόσο της προφορικής όσο και της γραπτής επικοινωνίας τους. Οι δραστηριότητες αυτές ενσωματώνουν τη λογική της διαπολιτισμικής προσέγγισης, των θεματικών ενοτήτων, των ομάδων εργασίας, της χρήσης και αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών κ.τ.λ. και στοχεύουν σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Υποδεικνύουν ερωτήσεις σε ένα πλαίσιο δράσης, ώστε τα παιδιά να παρακινούνται να συνδυάσουν τις εμπειρίες τους με τη νέα γνώση, να συγκρίνουν τις πληροφορίες που παίρνουν και να αξιολογήσουν τα δεδομένα, να συνδέσουν αιτία με αποτέλεσμα, να διατυπώσουν υποθέσεις, να εντοπίσουν καταστάσεις προβληματισμού και να τις λύσουν χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις, να καταλήξουν σε θέσεις και συμπεράσματα και να τα διατυπώσουν με ευκρίνεια και πληρότητα. Ο σχεδιασμός τους με την ακόλουθη δομή τριών βασικών σημείων: η πορεία της δραστηριότητας, οι στόχοι που μπορεί να πετύχει και τα υλικά  που θα χρησιμοποιηθούν (δραστηριότητα, τι πετυχαίνετε, τι χρειάζεστε αντίστοιχα)  διευκολύνει το έργο του νηπιαγωγού που καλείται να ενθαρρύνει τα παιδιά σε αυτές τις διαδικασίες που προάγουν τη κριτική και δημιουργική σκέψη. Σε ορισμένες από τις δραστηριότητες προτείνονται εναλλακτικές προτάσεις, παραλλαγές ή προεκτάσεις (άλλες ιδέες).

 

Κατεβάστε εδώ: Δημιουργικός λόγος στην προσχολική ηλικία