Δημιουργική Γραφή: εργαστηριακό μάθημα ή «εργαστήρι δημοκρατίας»

16. 11. 30
Εμφανίσεις: 3288

Τίτλος:

«Δημιουργική Γραφή: εργαστηριακό μάθημα ή «εργαστήρι δημοκρατίας»» 

Στοιχεία Έκδοσης:

 Παπαδέλη, Χ., Καρακίτσιος, Α., Κοντολέτα, Μ. & Κωτόπουλος, Τ.Η. , (2015). Δημιουργική Γραφή: εργαστηριακό μάθημα ή «εργαστήρι δημοκρατίας». Στο Πρακτικά 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», Κέρκυρα,  1-4 Οκτωβρίου 2015. (υπό έκδοση).

 Περιγραφή:

ΣΚΟΠΟΣ:  Διερεύνηση του επιπέδου ενημέρωσης των στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φιλολογικών μαθημάτων για το αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής.
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ:  Διανομή ερωτηματολογίων, μέσω της αλληλογρα-φίας των σχολείων, σε περίπου εξήντα (60) σχολικές μονάδες του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ιούνιος 2015
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Οι ερωτήσεις αφορούν:
1. Δημογραφικά
2. Διερεύνηση γνώσεων, επιμορφώσεων και φορέων υλοποίησης αυτών
3. Διερεύνηση της κατανόησης των ειδών και χαρακτηριστικών της Δημιουργικής
Γραφής
4. Διερεύνηση ιδεολογικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων της Δημιουργικής
Γραφής
5. Διερεύνηση της ενσωμάτωσης της Δημιουργικής Γραφής στην τυπική εκπαιδευτική
διαδικασία ή στις καινοτόμες δράσεις (άτυπη)
6. Διερεύνηση της διάθεσης των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, μετεκπαίδευση από
σχετικούς φορείς
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Γίνεται με το SPSS
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αντίστοιχα ανάλογων
ερευνών ανά την επικράτεια καθώς και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 

 

Κατεβάστε εδώΔημιουργική Γραφή: εργαστηριακό μάθημα ή «εργαστήρι δημοκρατίας»