Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Τεύχος Α' - B'.

13. 12. 17
Εμφανίσεις: 5657

Τίτλος:

  • Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο.  Τεύχος Α'. Διαθεματικό πλαίσιο και σχέδια διδασκαλίας. 

Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Τεύχος Β'. Υποστηρικτικό υλικό.

Στοιχεία Έκδοσης:

  • Τεύχος Α -->Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – Π.Ι. 2008 (σε συνεργασία με το Σωφρόνη Χατζησαββίδη και την Ελένη Αναγνωστοπούλου).
  • Τεύχος Β' --> Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – Π.Ι. 2008 (σε συνεργασία με το Σωφρόνη Χατζησαββίδη και την Ελένη Αναγνωστοπούλου).

Περιγραφή:

Ο κεντρικός στόχος των δύο βιβλίων παραμένει εισαγωγικός, ενημερωτικός και χρηστικός. Η σύλληψή του και η συγγραφή είναι αποτέλεσμα συγκερασμού και
συμπύκνωσης των σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών και επιστημονικών δεδομένων που προσεγγίζουν δημιουργικά τη διδασκαλία της γλώσσας σε ειδικές πληθυσμιακές κατηγόριες, που συνοπτικά αποκαλούνται ως παιδιά με προβλήματα μάθησης. Οι περισσότερες γλωσσικές δραστηριότητες είναι διατυπωμένες και οργανωμένες με τέτοιο  τρόπο, έτσι ώστε να εφαρμόζονται άμεσα, να μετατρέπονται και να τροποποιούνται εύκολα, να αποδελτιώνονται και να χρησιμοποιούνται άνετα από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς να είναι απαραίτητη πάντοτε κάποια εξειδικευμένη και υψηλή θεωρητική κατάρτιση περί της Γλώσσας και της διδασκαλίας της. Εννοείται ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν καθαρά προαιρετικό χαρακτήρα και νομίζουμε ότι αποτελούν ένα επαρκές σύνολο ιδεών, λύσεων και προτάσεων που δεν μπορεί βέβαια να υποκαταστήσει (και δεν πρέπει άλλωστε) ούτε τα σχολικά εγχειρίδια ούτε βέβαια τη δημιουργικότητα και φαντασία των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα χωρίς να συνδέεται αποκλειστικά με τα κείμενα στα οποία αναφέρεται.

Ειδικότερα διατηρούνται οι γενικοί σκοποί, οι άξονες, οι γενικοί στόχοι της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος σε μαθητές γυμνασίου και οι θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης, όπως αυτές αναφέρονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μαθήματος (ΦΕΚ 303/13-3-03 και εκδ.ΥΠΕΠΘ- Π.Ι. 2002: 61-63), καθώς και οι ειδικοί στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος όπως αυτοί αναφέρονται στο ΑΠΣ του μαθήματος (ΥΠΕΠΘ- Π.Ι. 2002: 61-63) και διατηρείται η κατανομή τους ανά τάξη. Παρατίθενται αρκετοί ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι, που αντιστοιχούν στα περιεχόμενα, χωρίς να είναι δεσμευτικοί. Τα περιεχόμενα διδασκαλίας μπορούν να διδαχθούν με όποια σειρά κρίνει πρόσφορη για το μαθητικό πληθυσμό στόχο ο /η καθηγητής/τρια. Ακόμα ο/η καθηγητής/τρια μπορεί να επιμείνει σε όποια από αυτά κρίνει απαραίτητα ανάλογα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών, ή και να επανέλθει σε ορισμένα από αυτά στην ίδια ή σε άλλη τάξη, αν διαπιστώσει ότι ορισμένοι μαθητές δεν τα έχουν κατακτήσει. Σε κάθε τάξη μπορούν να διδάσκονται τα προβλεπόμενα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, με όποια σειρά επιλέγει ο διδάσκων. Ο μαθητής πρέπει να ασκείται στην παραγωγή προφορικού και μετά γραπτού λόγου και στον άξονα: ακούω, κατανοώ, μιλώ, γράφω. Έχουν προστεθεί αρκετές δραστηριότητες που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό στόχο, οι οποίες είναι ενδεικτικές, καθώς ο/η διδάσκων/ουσα μπορεί να επινοήσει τις δικές του/της, εμπλέκοντας βιωματικά τους/τις μαθητές/τριες. Η βιωματική μάθηση είναι αρχή για όλους τους μαθητές και πολύ περισσότερο για μαθητές με μαθησιακά προβλήματα. Οι διαθεματικές δραστηριότητες, οι οποίες δηλώνονται με πλάγια γραφή, είναι ακριβώς ίδιες με τις ήδη υπάρχουσες στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα.

Κατεβάστε εδώ: Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Τεύχος Α'

                      Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Τεύχος Β'.