Επιστημονικό Έργο

13. 11. 26
Εμφανίσεις: 2006

Το επιστημονικό έργο του Τριαντάφυλλου Η. Κωτόπουλου έχει διπλή κατεύθυνση: από τη μια πλευρά είναι η εποπτεία διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών και από την άλλη η συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα.

Ι. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

I.1    ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΕ ΛΕΚΤΟΡΑ

 

α.     Από 1-1-2007 έως 31-5-2007 και από 1-9-2007 έως 31-12-2007 στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»

 

Γ΄Κ.Π.Σ./ 2ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. / Μέτρο1.1. / Ενέργεια 1.1.3. / Πράξη 1.1.3.α

 

Επόπτης σε πιλοτικές εφαρμογές σχεδίων διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στο Γυμνάσιο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Αξιολόγηση: Ι. της δυνατότητας εφαρμογής του σχεδίου διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό στο περιεχόμενο του σχεδίου και στις διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους ΙΙ. Του βαθμού στον οποίο το σχέδιο διδασκαλίας υποστηρίζει και ενισχύει την εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (διαμόρφωση θετικών κινήτρων συμμετοχής στη μαθησιακή δραστηριότητα - δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία) ΙΙΙ. Του βαθμού αποτελεσματικότητας του σχεδίου διδασκαλίας στο επίπεδο βελτίωσης της επίδοσης και στο επίπεδο της βελτίωσης των μεθόδων εργασίας, των στρατηγικών και των δεξιοτήτων.

 

 

β.     Από 1-1-2007 έως 31-5-2007 και από 1-9-2007 έως  31-12-2007 στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ»

 

Έργο: "Ψυχομετρική – Διαφορική Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες"

 

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στη συλλογή και επεξεργασία βιβλιογραφίας για τα κριτήρια αξιολόγησης σχολικής και κοινωνικής επάρκειας για παιδιά και εφήβους.

 

 

γ.      Από 1-1-2007 ως 31-7-2007 στο πρόγραμμα / ερευνητικό έργο που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ & ΤΕ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ». Κωδικός έργου 1267.

 

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Προγράμματος με πιο συγκεκριμένο αντικείμενο τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού.

 

I.2     ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΕ ΛΕΚΤΟΡΑ

 

δ.     Από 1-5-2012 έως 31-12-2014 στο πρόγραμμα / ερευνητικό έργο που υλοποιήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «ΘΑΛΗΣ  – Γλωσσική ποικιλότητα και  γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης». Κωδικός έργου 1283.

 

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Προγράμματος με πιο συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησης την ερευνητική εργασία.

 

 

ε.     v.  Από 17-10-2009 έως σήμερα στο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ”» που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικοί έργου (1158, 1211, 1267).

 

Μέχρι το 2012  με συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Προγράμματος ως βαθμολογητής στις εισαγωγικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις υποψηφίων για το οικείο μεταπτυχιακό 2009-2012 και επιβλέπων διπλωματικών εργασιών.

 

Από το 2012 ως Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος.

στ.   Από το 1-11-2012 – 31-12-2014 στο «T-Story: Storytelling Applied to Training» (Project Number 530860-LLP-1-2012-1-IT-KA3-KA3MP).

 

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Προγράμματος και στη συγγραφή των μαθημάτων και του τελικού παραγόμενου εγχειριδίου.

ζ.     EAΠ

ΙΙ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κ. Κωτόπουλος έχει υπό την επίβλεψή του πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, καθώς και διδακτορικές διατριβές, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

  1. Πτυχιακές Εργασίες
  2. Διπλωματικές Εργασίες
  3. Διδακτορικές Διατριβές