Αρχική » 2014 » Ιανουάριος

Αρχείο μηνός Ιανουάριος 2014

Ντίνας, Κ. 2014. Ο γλωσσικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής Κοζάνης-Γρεβενών. Στο: Καρανάσιος, Χ., Ντίνας, Κ., Μυλωνάς, Δ. & Σκρέκας, Δ. (επιμ.) 2014. Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας. Γένεση και ανάπτυξη μιας Μακεδονικής Μητρόπολης. Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, σσ. 365-380

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα γλωσσικό πανόραμα της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία βρίσκεται στο όριο ανάμεσα στα συμπαγή νεοελληνικά ιδιώματα και σε γλωσσικές μεταβατικές περιοχές (σλαβική κυρίως και αλβανική) και κατοικείται και από δίγλωσσους ετερόφωνους (βλαχόφωνους, τουρκόφωνους, σλαβόφωνους) και από ελληνικές διαλεκτόφωνες ομάδες (ντόπιους διαλεκτόφωνους, Πόντιους, Θρακιώτες και Μικρασιάτες, Καπαδόκες και Τσακωνόφωνους).

Με τα χαρακτηριστικά αυτά, η ευρύτερη περιοχή Κοζάνης-Γρεβενών –καθώς γλωσσικώς η περιοχή αυτή πρέπει να θεωρείται ενιαία– παρουσιάζει ιδιαίτερο γλωσσολογικό ενδιαφέρον, αφού συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πλούσιας σε γλωσσική ποικιλία γεωγραφικής περιοχής.

Ο γλωσσικός χάρτης της περιοχής Κοζάνης-Γρεβενών

Βλ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Chlapoutaki, E. & Dinas, K. 2014. (in Greek). Pedagogical Practices of Critical Media Literacy / Παιδαγωγικές Πρακτικές Κριτικού Γραμματισμού στα Μέσα. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences 2(1): 110-123

Literacy practices are changing rapidly in daily life because of media. Consequently, there is an urgency for educational changes, in order the requirements for the new communication skills to be fulfilled and a critical awareness of media to be developed. This means that not only is media literacy a necessity in educational settings, but also it has to be critical. However, any update of the curriculum on the basis of critical literacy pedagogy has effect on the teaching practices. The aim of this paper was, after mentioning and analyzing the applied teaching practices of critical media literacy in different educational settings of developed countries, to provide suggestions of implementing critical media literacy in the Greek educational system.

Ντίνας, Κ. & Χλαπουτάκη, Ε. 2014. Κριτήριο και δείκτες αξιολόγησης της διδασκαλίας της ανάγνωσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο: 34η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. Studies in Greek Linguistics 34 (2014) pp. 300-310

Η έννοια κείμενο έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια αντικείμενο εκτεταμένου επιστημονικού προβληματισμού, ο οποίος οδήγησε στη συγκρότηση θεωρητικών απόψεων για διαφορετικά “κειμενικά είδη”. Η συνεισφορά του αναδυόμενου γραμματισμού, της κοινωνικής δομητικής προοπτικής και της γνωστικής ψυχολογίας στην προσέγγιση των κείμενων είναι σημαντική, γιατί δίνει έμφαση στις γλωσσολογικές και κοινωνικές διαδικασίες, που είχαν αγνοηθεί προηγουμένως, καθώς και στις νοητικές διεργασίες. Ο γραπτός λόγος συνδέεται εξαρχής με τη θεμελιώδη λειτουργιά του, την επικοινωνία, και τα κείμενα αποτελούν τη βασική μονάδα επικοινωνίας.

Το πρώτο και θεμελιώδες κείμενο το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της γραφής και της ανάγνωσης είναι το κύριο όνομα του παιδιού. Η αντίληψη αυτή, που κυριαρχεί σε όλες τις κουλτούρες και σε όλα τα κοινωνικο- οικονομικά επίπεδα, δε θεωρείται εντελώς μη αναμενόμενη, καθώς οι περισσότεροι γονείς των παιδιών προσχολικής ηλικίας τα μαθαίνουν να γράφουν το όνομά τους.

H παρούσα εργασία επιχειρεί α) να τεκμηριώσει θεωρητικά τη σπουδαιότητα της γραφής του ονόματος και β) να διερευνήσει τη σχέση του ονόματος με δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού (π.χ. αλφαβητική γνώση, φωνολογικές δεξιότητες, γραπτή έκφραση κ.λπ.).

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η γραφή του ονόματος των νηπίων αφενός είναι ένας αναπτυξιακός δείκτης, αφετέρου η συστηματική ενασχόληση του παιδιού με το όνομά του αποτελεί ένα ιδανικό πεδίο καλλιέργειας δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού.

Κριτήριο και δείκτες αξιολόγησης

Βλ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Γώτη Ευ. & Ντίνας Κ. 2014. Τα κειμενικά είδη στο Νηπιαγωγείο: η περίπτωση του ονόματος. Στο: Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, Ιωάννινα 11-13 Μαΐου 2012, σσ. 73-84

Η έννοια κείμενο έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια αντικείμενο εκτεταμένου επιστημονικού προβληματισμού, ο οποίος οδήγησε στη συγκρότηση θεωρητικών απόψεων για διαφορετικά “κειμενικά είδη”. Η συνεισφορά του αναδυόμενου γραμματισμού, της κοινωνικής δομητικής προοπτικής και της γνωστικής ψυχολογίας στην προσέγγιση των κείμενων είναι σημαντική, γιατί δίνει έμφαση στις γλωσσολογικές και κοινωνικές διαδικασίες, που είχαν αγνοηθεί προηγουμένως, καθώς και στις νοητικές διεργασίες. Ο γραπτός λόγος συνδέεται εξαρχής με τη θεμελιώδη λειτουργιά του, την επικοινωνία, και τα κείμενα αποτελούν τη βασική μονάδα επικοινωνίας.

Το πρώτο και θεμελιώδες κείμενο το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της γραφής και της ανάγνωσης είναι το κύριο όνομα του παιδιού. Η αντίληψη αυτή, που κυριαρχεί σε όλες τις κουλτούρες και σε όλα τα κοινωνικο- οικονομικά επίπεδα, δε θεωρείται εντελώς μη αναμενόμενη, καθώς οι περισσότεροι γονείς των παιδιών προσχολικής ηλικίας τα μαθαίνουν να γράφουν το όνομά τους.

H παρούσα εργασία επιχειρεί α) να τεκμηριώσει θεωρητικά τη σπουδαιότητα της γραφής του ονόματος και β) να διερευνήσει τη σχέση του ονόματος με δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού (π.χ. αλφαβητική γνώση, φωνολογικές δεξιότητες, γραπτή έκφραση κ.λπ.).

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η γραφή του ονόματος των νηπίων αφενός είναι ένας αναπτυξιακός δείκτης, αφετέρου η συστηματική ενασχόληση του παιδιού με το όνομά του αποτελεί ένα ιδανικό πεδίο καλλιέργειας δεξιοτήτων αναδυόμενου γραμματισμού.

Τα κειμενικά είδη στο νηπιαγωγείο

Καρανάσιος, Χ., Ντίνας, Κ., Μυλωνάς, Δ. & Σκρέκας, Δ. (επιμ.) 2014. Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας. Γένεση και ανάπτυξη μιας Μακεδονικής Μητρόπολης. Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης

Πρόκειται για τα Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου που διοργανώθηκε από τον Δήμο Κοζάνης τον Σεπτέμβριο του 2012, για να τιμηθούν τα 100χρονα από την απελευθέρωση της πόλης,

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Tsitoura, V., Alevriadou, A. & Dinas, K. 2014. Writing in english as a second/foreign language: a longitudinal study focused on students with specific learning disabilities of 5th and 6th elementary school grades: a preliminary analysis. Στο: 1st International Conference «EDUCATION ACROSS BORDERS», Florina October 5 -7, 2012, Conference Proceedings (ISSN: 2241-8881), σσ. 512-523

The present study is concerned with eliciting information about the errors made and the difficulties encountered as well as the strategies utilized by students with specific learning disabilities while writing in English as a second/foreign language. More specifically, the study aims at:

a. identifying the errors made and the difficulties encountered by the students of the fifth and the sixth grades of primary school when they perform a writing task; recording the range of the cognitive, metacognitive and socioaffective strategies they employ in the writing process and

c. identifying the possible differences between students with and without specific learning disabilities in their using of writing strategies and in their making of errors.

The sample consisted of 88 students with and without specific learning disabilities aged between 11 and 13. The data for the study were selected through the following instruments: (a) a variety of writing activities to be done by the students in order to gather data concerning the detection of errors and difficulties in writing, (b) thinking aloud reports to investigate the students’ writing strategies in the pre-writing, while-writing and post-writing stages and (c) retrospective interviews to understand the students’ writing sub-processes. The data have been collected and we are in the process of analyzing them. Both quantitative and qualitative approaches will be adopted for the analysis of the data. The findings of the study are expected to contribute to the discussion of research on the writing difficulties students with specific learning disabilities meet with.

Keywords: specific learning disabilities, writing, foreign language, longitudinal study

Writing in english as a second:foreign language

Γρίβα, Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Ντίνας, Κ., Στάμου, Α., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιμ.). 2014. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη»

Ο Κριτικός Γραμματισμός αποτελεί την πιο σύγχρονη γλωσσοεκπαιδευτική πρόταση διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες.

Πρόσφατα έχει υιοθετηθεί από τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

• Το Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα),

• Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη), και

•Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου

σε συνεργασία με τον                 ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

                                τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

               ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.)

και τους τοπικούς εκπαιδευτικούς-επιστημονικούς φορείς (ΕΛΜΕ και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευσης)

συνδιοργάνωσαν το Συνέδριο

Ο Κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη

στη Δράμα, στις Αίθουσες του Δημοτικού Ωδείου, από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2013

Πρακτικά Συνεδρίου Κριτικού Γραμματισμού

Maroniti, K., Stamou, A., Dinas, K. & Griva, E. 2014. Tracing (dis)continuities between children’s literacy practices at home and in the kindergarten: a case study. Στο: 1st International Conference «EDUCATION ACROSS BORDERS», Florina October 5 -7, 2012, Conference Proceedings (ISSN: 2241-8881), σσ. 496-503

Several studies have identified the central role of mass cultural and media texts in the shaping of young children’s out-of-school literacy practices (e.g. Browne 1999, Marsh & Thompson 2001). Although it is often supported that early childhood educators need to take account of the home literacy practices of their students, they tend to be negatively disposed towards mass culture, expressing concerns about its content and educational value (e.g. Dyson 1997, Seiter 1999), and thus the sociocultural experiences which are closest to the child are rarely included in the literacy events he/she participates in the nursery (e.g. Dyson 2001, Marsh 2000a, 2000b). As a result, a dissonance between out-of-school and schooled literacy practices of children is often detected, with important consequences especially for those coming from the lower socio- economic strata. Focusing on the kindergarten of a socially unprivileged suburb of Thessaloniki (Diavata), we explore young children’s (aged 5-6 years old) access to and use of mass culture and media at home and in the nursery as well as teachers’ perspectives about the use of mass cultural and media resources in early childhood settings. Qualitative data were collected from a range of sources, including semi-structured interviews with children and teachers, questionnaires with parents and unstructured observations in the kindergarten classroom. Results indicate that children’s literacy practices at home were focused on television, whereas in the kindergarten a focus was given on the reading of books with scientific, mythological or religious content. Teachers were found ambivalent about the inclusion of mass culture at school, while parents tended to under-report their children’s use of mass cultural texts at home.

Keywords: mass culture, media, out-of-school literacy practices, early childhood education

Tracing (dis)continuities between children’s literacy practices

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/