Η ένταξη της δεύτερης γενιάς μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα

Διάρκεια προγράμματος: 
2009 έως 2010

Πρώην I.ME.ΠO. (Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής)