Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά

Δημητριάδου, Κ., Παλαιολόγου, Ν. (2014).  Διδακτική αξιοποίηση ενός λογοτεχνικού μετα-κειμένου σε πλαίσιο διαφοροποιημένης μάθησης: Οι φωνές των εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχος 57/58, σσ. 58-64.

Παλαιολόγου, Ν., Τζώτζη, Ο. (2008), «Ανάγκες για ενίσχυση των κέντρων υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες: Μελέτη περίπτωσης», Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, δημοσίευση στο τεύχος 70, σσ. 94-100.

Παλαιολόγου, Ν., Ευαγγέλου Ο. (2005),  «Η ανάγκη ενίσχυσης της διαπολιτισμικότητας μέσα από τις Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και Πληροφορίας και ο ρόλος του Αναλυτικού Προγράμματος», Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, τ. 58, σσ. 96-102.

Παλαιολόγου, Ν.,  Ευαγγέλου Ο. (2005),  «Οι σχολικές επιδόσεις των αλλoδαπών μαθητών: Εκπαιδευτική πολιτική- Προβληματισμοί και Προτάσεις», Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, τ. 62, σσ. 80-87.

Κυρίδης, Α., Τσακιρίδου. Ε., Παλαιολόγου, Ν. (2004), «Η έρευνα, η εκπαίδευση και η εκπαιδευτική έρευνα: Οι απόψεις φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων για την έρευνα στην εκπαίδευση», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 134, Ιανουάριος-Φεβρουάριος, σσ. 57-68.

Παλαιολόγου, Ν., Κυρίδης, Α., Αναστασιάδου, Σ., (2005), «Η πρακτική άσκηση στα προγράμματα αρχικής κατάρτισης των υποψηφίων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ερευνητικά δεδομένα για τις απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων σχετικά με την πρακτική άσκησή τους», Επιστήμες της Αγωγής, τ. 1, σσ. 127-143.