Skip to main content
2017

Συμμετοχή στην επιμόρφωση και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/ Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης (2016 – 2018) με τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults”, ακρωνύμιο “Xenios Zeus” (αριθμός σύμβασης 2016-1-EL01-KA201-023512) μεταξύ της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Εrasmus+ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/7-welcome-to-zeus-gr

2017

Συμμετοχή στη 2η οργανωτική συνάντηση των συμμετεχόντων στο Project  ERASMUS+ με τίτλο ‘CRITHINKEDU’ (Critical Thinking Across the Higher Education Curricula) στο University of Economics in Prague, Πράγα, 20 - 21 Απριλίου 2017.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lB9YQmZVV1GwBGeKrljwc8VDEMWiGY5rYFH4_y-cSL0/edit#gid=0

2016-2017

Eπιστημονική επίσκεψη στη Μελβούρνη και στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας (27 Δεκεμβρίου 2016 – 19 Ιανουαρίου 2017), κατόπιν προσκλήσεως από την ομογένεια (Εταιρεία Συμβουλευτικής Myriad International Consulting Services), που εδρεύει στη Μελβούρνη. Στόχος η ανακοίνωση ερευνητικών αποτελεσμάτων για την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών στη Δυτική Μακεδονία, η συλλογή ανάλογων ερευνητικών δεδομένων από τον μαθητικό πληθυσμό της Αυστραλίας και η εξέταση δυνατοτήτων για μελλοντική συνεργασία.

2016

Συμμετοχή στην οργανωτική συνάντηση (kick-off meeting) των συμμετεχόντων στο Project  ERASMUS+ με τίτλο ‘CRITHINKEDU’ (Critical Thinking Across the Higher Education Curricula) στο University College Dublin, Δουβλίνο 3-4 Νοεμβρίου 2016. 
https://docs.google.com/document/d/1Wg02TpY50Q9Yh5F6n2dp6URxBgchdFiiCcGW...

2016-2019

Επιστημονικά υπεύθυνη (Scientific Accountable) για την Ελληνική ομάδα (ΠΔΜ) που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Project ERASMUS+ με τίτλο “Critical Thinking Across the Higher Education Curricula” (CRITHINKEDU). Συντονίστρια του Προγράμματος: Caroline Dominguez, UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES  E ALTO DOURO, Πορτογαλία. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 11 ΑΕΙ από 9 Ευρωπαϊκές χώρες.
Agreement number: 2016-1-PT01-KA203-022808
http://crithinkedu.utad.pt           
https://www.youtube.com/watch?v=ugwNVKG-0sA

2014-2015

Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Ερευνητικού Προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, με τίτλο«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (Science Teacher Education, STED). Παιδαγωγική Σχολή ΠΔΜ. Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Καριώτογλου.
http://research.flo.uowm.gr/sted/en

2013-2017

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία»

2013-2014

Σχεδιασμός και συντονισμός διευρυμένης ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης, ως επιστημονική συνεργάτιδα της Δράσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της επιστημονικής κοινότητας» του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών».

2012 και 2014

Διδασκαλία στο ERASMUS Intensive Programme με τίτλο Ιmages of Citizenship που πραγματοποιήθηκε στο Noordeldijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) University, Leeuwarden, The Netherlands, κατά το διάστημα 23/06 έως 4/07/2014.
http://www.nhl.nl
 
Διδασκαλία στο ERASMUS Intensive Programme People and Space in the Borderland of Western Macedonia: Tracing historical, social and intercultural features (P.S.BoWMa) που αναπτύχθηκε στην Ολλανδία με τίτλοThe Flat Earth Experience. Landscape, public space, art & language and identity: Any energy left? κατά το διάστημα 25/6 έως 6/7/2012.
http://www.nhl.nl
 
Σειρά διαλέξεων ως επισκέπτρια στο University of Salzburg, Department of Education, στο πλαίσιο ανταλλαγών προσωπικού του Προγράμματος ERASMUS (12-16 Μαρτίου).
Τίτλοι διαλέξεων:
i) Student cheating: individual and social factors of deviant behaviour  
ii) Critical multiplism using Values and Knowledge Education (VaKE)  
iii) Critical thinking: an outline of theory in practice
 
Επιμορφώτρια σε Σεμινάρια Ασύγχρονης Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο θεματικό πεδίο: «Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας: Αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων στη διδακτική πράξη», στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», Δράση 4: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012). Επιστημονικά υπεύθυνη της Δράσης: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ.
Συνολικός χρόνος διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης: 240 ώρες.
http://www.diapolis.auth.gr/

2013-2015

Επιστημονικά υπεύθυνη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΕΣΠΑ), στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ
http://dasta.uowm.gr/internship/>, <http://www.eled.uowm.gr

2011

Επιμορφώτρια σε Σεμινάρια Εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης (e-learning) εκπαιδευτικών στο θεματικό πεδίο: «Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις με ανομοιογενή πολιτισμικά χαρακτηριστικά» στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», Δράση 4: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (Μάιος – Ιούνιος 2011). Επιστημονική υπεύθυνη της Δράσης: Ζωή Παπαναούμ.  http://www.diapolis.auth.gr/

2010 – 2011

Προσκεκλημένη ερευνήτρια με επιστημονική άδεια (sabbatical) επί εξάμηνο στο Linnaeus University, Sweden: School of Natural Sciences. Πραγματοποίηση διαλέξεων, συλλογή ερευνητικών δεδομένων και παρακολούθηση ακαδημαϊκών μαθημάτων.
http://lnu.se/schools/school-of-natural-sciences-?l=en
 
Παρακολούθηση και ολοκλήρωση του Εξ Αποστάσεως Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος (Post-doc) English for Research Writing στο Linnaeus University της Σουηδίας (Course code: 4EN601, 8ECTS, SpringTerm 2011, GradeVG: Pass With Distinction).
 <http://lnu.se/education/courses/4en601?l=en>.

2010 – 2013

Διεξαγωγή έρευνας ως Επιστημονικά Υπεύθυνη των Υποδράσεων 2β και 3 της Δράσης 9 (Υλικό – Πολιτισμός) της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του άξονα προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (Επιστημονικά υπεύθυνη: Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, ΑΠΘ).
Συμμετοχή στα ερευνητικά σχήματα των επιστημονικών ομάδων της Υποδράσης 1 (Τάξεις Υποδοχής) και της Υποδράσης 5 (Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών)
http://www.diapolis.auth.gr/

2010 – 2012

Επιστημονικά υπεύθυνη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΕΣΠΑ), στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.  

2010 & 2011

Coordinator of the Erasmus Intensive Programme (IP) 2010 P.S.BoWMa:“People and Space in the Borderland of Western Macedonia: tracing historical, social and intercultural features”, developed in Florina and Prespes during 28 June - 9 July 2010 & 27 June – 8 July 2011.

Partners:

http://www.eled.uowm.gr/ip2010/?q=Coordinator

2009 – 2012

Μέλος της ελληνικής επιστημονικής ομάδας του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος The Linneaus Project: A project organized by The Linneaus University, SE-351 95 Växjö, Sweden (Project coordinator: Anna M. Tapola). <http://lnu.se/thelinnaeusproject>

2006 – 08

Μέλος των οργανωτικών σχημάτων του Έργου ΕΠΕΑΕΚ του ΑΠΘ: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο – για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) (Επιστημονικά υπεύθυνη: Ζ. Παπαναούμ). Συμμετοχή στην εφαρμογή έρευνας και παραγωγή επιμορφωτικού υλικού στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανίχνευση των αναγκών των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών – Ανάπτυξη νέων διδακτικών προσεγγίσεων σε μικτές τάξεις» (Πρόγραμμα έρευνας δράσης).
http://web.auth.gr/eppas/ didaktikesm/anixnefanagwn.html

2006

Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Πρακτικές Ασκήσεις ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Θεματικό Πεδίο «Σχολική Παιδαγωγική και Διαβίου Εκπαίδευση» 

2000 – 2002

Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας για τη σύσταση του θεματικού δικτύου CHAIN (Cultural Heritage Activitites and Institutes Network), χρηματοδοτούμενο από το  European Commission's COMENIUS programme. 

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes