Skip to main content
ΑΝ21

Κώτσης , Κ. 2002. Κοινά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των φοιτητών ΠΤΔΕ για τις δυνάμεις του βάρους της τριβής της άνωσης των υγρών και της αντίστασης του αέρα. Θέματα στην εκπαίδευση. Τόμος 3 (2-3) (ΕΔ 7)

ΑΝ22

Κώτσης, Κ., Βέμης, Κ. και Κολοβός, Χ. 2004. Η επίδραση των νέων σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος ΦΕ στην εννοιολογική αλλαγή των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών και στη διάρκεια γνώσης από τη διδασκαλία τους στο Δημοτικό Σχολείο, στην έννοια της τριβής. Στο: Τσελφές, Β., Καριώτογλου, Π. Πατσαδάκης, Μ. (επιμέλεια) «Φυσικές Επιστήμες Διδασκαλία, Μάθηση και Εκπαίδευση», Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες, σελ. 123 - 129, Τόμος Β', Αθήνα. (ΕΕ 12).

ΑΝ23

Meheut, M. 2001. Two aspects of the relations between research and development. In In: Psillos, D. et al. Proceedings of the 3rd International Conference: Science Education in the knowledge based society. Vol. I, Pp. 239 - 241. ESERA. Thessaloniki, Greece. (EΔ 15)

ΑΝ24

Μίχας, Π. 2003. Η διδασκαλία της Φυσικής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. (ΕΔ 3, 6, ΕΕ 5)

ΑΝ25

Μολοχίδης, Τ. και Ψύλλος, Δ. 2000. Σχεδιαστικές αρχές για την ανάπτυξη Μαθησιακών πακέτων σε συνθήκες άτυπης εκπαίδευσης. Στο Βαλανίδης, Ν. (Επιμέλεια), Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, Τόμος ΙΙ, σελ. 232 - 241, Λευκωσία, Κύπρος. (ΕΔ 1).

ΑΝ26

Niedderer H. 2006. Learning process studies - aims, theoretical approaches, methods and selected results. Invited paper in 7th ESERA Summerschool Braga, Portugal (ΕΔ 15)

ΑΝ27

Παπαμιχαήλ, Γ. 1994. Η γνωστική προσέγγιση στην πρώτη σχολική ηλικία. Οδυσσέας, Αθήνα. (ΕΔ 1, 6, 7, ΕΕ 6).

ΑΝ28

Raghavan K., Sartoris, M. L., Glaser R. 1998. Why Does It Go Up? The Impact of the MARS Curriculum as Revealed through Changes in Student Explanations of a Helium Balloon. Journal of Research in Teaching Science, 35(5), 547 - 567. (Τις εργασίες ΕΔ 6 και7)

ΑΝ29

Ραβάνης, Κ. 1999. Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Τυποθήτω - Δαρδανός, Αθήνα. (ΕΕ 10).

ΑΝ30

Sere MG Towards renewed research questions from the outcomes of the European project Labwork in Science Education SCI EDUC 86 (5): 624-644 SEP 2002 (ΕΔ 15)

ΑΝ31

Σπυροπούλου - Κατσάνη, Δ. 2000. Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες. Τυποθήτω - Δαρδανός, Αθήνα. (ΕΔ 1, ΕΕ 6, 13).

ΑΝ32

Σπυροπούλου, Δ., Ιακωβείδης, Κ. και Κωστόπουλος, Δ. 1997. Τα μετεωρολογικά στοιχεία στα εγχειρίδια Φυσικής και Γεωγραφίας του Γυμνασίου. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος, ??, σελ. 130 - 135. (ΕΕ 1).

ΑΝ33

Τζιμογιάννης, Α. και Μικρόπουλος, Τ. 2000. Η συμβολή των προσομοιώσεων πειραμάτων στη διδασκαλία της Φυσικής: η έννοια της ταχύτητας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 111, σελ. 120 - 131. (ΕΕ 12).

ΑΝ34

Τζιμογιάννης, Α. και Μικρόπουλος, Τ. 2000. Η χρήση των προσομοιώσεων πειραμάτων στη διδασκαλία της Φυσικής: η έννοια της επιτάχυνσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 112, σελ. 127 - 134. (ΕΕ 12, ΕΕ 14).

ΑΝ35

Τσαπαρλής, Γ. 1989. Θέματα Διδακτικής Φυσικής και Χημείας στη Μέση Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. (ΕΕ 1).

ΑΝ36

Τσελφές, Β. 2002. Δοκιμή και Πλάνη. Νήσος. (ΕΕ 13, ΕΕ 18)

ΑΝ37

Tacker, B. A. 2003. Recent advances in classroom physics. IOP, Rep. Prog. Phys. 66, pp. 1833-1864. (EΔ 7)

ΑΝ38

Viiri J, Saari H Research-based teaching unit on the tides INT J SCI EDUC 26 (4): 463-481 MAR 19 2004 (ΕΔ 15)

ΑΝ39

Ψύλλος, Δ. 1998. Όψεις της έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Στο Π. Κουμαράς κ.α. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των ΦΕ και ΝΤ στην Εκπαίδευση, σελ. 21 - 29, Χριστοδουλίδης Θεσσαλονίκη (ΕΕ 13)

Προσφατες δημοσιεύσεις

 •  Maria Chaitidou, Anna Spyrtou, Petros Kariotoglou, Catherine Dimitriadou . 2018. Professional Development in Inquiry-Oriented Pedagogical Content Knowledge among Primary School Teachers. The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning 25(2):17-36, DOI: 10.18848/2327-7971/CGP/v25i02/17-36

 •  Psillos, D., and Kariotoglou, P. (2016). Theoretical Issues Related to Designing and Developing Teaching-Learning Sequences ,  In: D. Psillos and P. Kariotoglou (Eds): ITERATIVE DESIGN OF TEACHING-LEARNING SEQUENCES: INTRODUCING THE SCIENCE OF MATERIALS IN EUROPEAN SCHOOLS, Springer, 11-34.

 •  Spyrtou, A., Lavonen, J.,  Zoupidis, A., Loukomies, A., Pnevmatikos, D. Juuti, K., Kariotoglou, P. (2016). Transferring a Teaching Learning Sequence Between Two Different Educational Contexts: the Case of Greece and Finland, Int J of Sci and Math Educ  DOI 10.1007/s10763-016-9786-y

 •  Zoupidis, A., Pnevmatikos D., Spyrtou, A., and Kariotoglou, P. (2018). Combining and linking virtual with real experiments as scaffolding for conceptual understanding: the explanations of floating/sinking phenomena, Themes in eLearning, 11(1), 35-52.

   .

 • Psillos D. and Kariotoglou P. (Eds) (2016). ITERATIVE DESIGN OF TEACHING-LEARNING SEQUENCES: INTRODUCING THE SCIENCE OF MATERIALS IN EUROPEAN SCHOOLS. Springer (coollective volume ),pp.379
  ISBN 978-94-007-7808-5

 • Καριώτογλου, Π. & Παπαδοπούλου Π. (επιμέλεια) (2014). Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προτάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg σελ. 249.

Πρόσφατα προγράμματα

 • STED – «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», 200.000 Ευρώ.

 • MaterialsScience Project: University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties, SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942). Υπεύθυνος ερευνητικής Ομάδας ΠΔΜ (partner)

 • «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία ΙΔΒΕ στο ΠΔΜ». 2006, ΕΠΕΑΕΚ (Ιδρυματικός Υπεύθυνος έργου)

 • «Διερεύνηση Διδακτικών - Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων». (2004 - 2006). ΕΠΕΑΕΚ- Πυθαγόρας I, ΥΠΕΠΘ. (Επιστημονικώς Υπεύθυνος)

    

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes