Skip to main content
ΑΝ1

Αποστόλου, Μ., Ασβεστά, Ε. και Ραβάνης, Κ. 1998. Βιωματικές, νοητικές αναπαραστάσεις για την έννοια της τριβής, μια εμπειρική έρευνα με μαθητές /τριες νηπιαγωγείου. Νέα Παιδεία, 8, 152 - 163. (η εργασία ΕΚ 3).

ΑΝ2

Basca, B. B. and. Grotzer, T. A. 2001. Focusing on the Nature of Causality in a Unit on Pressure: How does it Affect Student Understanding? Harvard University. Presented at the American Educational Research Association (AERA) (οι εργασίες ΕΔ 6 και 15).

ΑΝ3

Besson, U., 2004. Students' conceptions of fluids. International Journal of Science Education Vol. 26, No. 14, pp1683 - 1714. (EΔ 3)

ΑΝ4

Besson, U., Viennot, L. and Lega, J. 2001. A mesoscopic model of liquids for teaching statics of liquids. In In: Psillos, D. et al. Proceedings of the 3rd International Conference: Science Education in the knowledge based society. Vol. I, Pp. 304 - 306. ESERA. Thessaloniki, Greece. (EΔ 6, 9).

ΑΝ5

Βλάχος, Ι. 2004. Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Η πρόταση της εποικοδόμησης. Γρηγόρης, Αθήνα. (ΕΔ 1)

ΑΝ6

Borghi, L. De Ambrosis, A. and Mascheretti, P. 2003. Developing relevant teaching strategies during in-service training, Physics Education, 38 (1) 41 -46. (ΕΔ 6 και 7)

ΑΝ7

Γκαρτζονίκα, Α. και Κώτσης, Κ. 2004. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη δύναμη της άνωσης των υγρών. Στο: Τσελφές, Β., Καριώτογλου, Π. Πατσαδάκης, Μ. (επιμέλεια) «Φυσικές Επιστήμες Διδασκαλία, Μάθηση και Εκπαίδευση», Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες, σελ. 435-443, Τόμος Α', Αθήνα. (ΕΕ 12).

ΑΝ8

Duit, R., Alltagsvorstellungen und Physik lernen. Dieser Artikel ist erschienen in: E. Kircher & W. Schneider, Hrsg., Physikdidaktik in der Praxis (pp. 1-26). Berlin: Springer. Reinders Duit, IPN  Leibniz-Institut fur die Pedagogik der Naturwissenschaften (ΕΔ 9)

ΑΝ9

Halkia, K. and Mantzouridis, D. 2005. Students' Views and Attitudes Towards the Communication Code Used in Press Articles About Science, International Journal of Science Education, Vol 27, No. 12, pp. 1395-1411. (ΕΔ 16 )

ΑΝ10

Hirn C, Viennot L Transformation of didactic intentions by teachers: the case of geometrical optics in grade 8 INT J SCI EDUC 22 (4): 357-384 APR 2000 (ΕΔ 15).

ΑΝ11

Grotzer,T. A. 2003. Transferring Structural Knowledge about the Nature of Causality: An Empirical Test of Three Levels of Transfer. Presented at the National Association of Research in Science Teaching (NARST) Conference Philadelphia, PA, March 23- 26. (ΕΔ 7)

ΑΝ12

Καρανίκας Γ. 1993. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο πειραματισμός με κατασκευές που κάνουν οι ίδιοι οι μαθητές, μέσο για τη διδασκαλία των Φυσικών. Εκπαιδευτική Κοινότητα, τεύχος 24, σ.21-23 (ΕΚ 2).

ΑΝ13

Καρανίκας, Ι. και Κόκκοτας, Π. 1997. Πρόταση διδακτικής παρέμβασης για έννοιες που χρησιμοποιούνται αδιάκριτα: η περίπτωση των εννοιών θερμότητα και θερμοκρασία. Στο Γ. Καλκάνης (επιμ.) Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α' Βάθμια Εκπαίδευση, Π.Τ.Δ.Ε. Αθήνας, σελ. 62 - 67 (ΕΔ1 και ΕΣ 15).

ΑΝ14

Καρανίκας, Γ. 1999. Το πείραμα σε εποικοδομητικού τύπου διδακτική προσέγγιση, ως εργαλείο πρόκλησης εννοιολογικής αλλαγής. Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Φυσικές Επιστήμες, τ.5, σ. 34-47 (ΕΔ 1).

ΑΝ15

Καρανίκας, Γ. 2001. Οι πειραματικές δραστηριότητες στο Ελληνικό Σχολείο: τοπίο στην ομίχλη. Στο: Π. Κόκκοτας & Ι. Βλάχος (επιμ) Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις αρχές του 21ου αιώνα. Προβλήματα και Προοπτικές. Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, σ.253-273 (ΕΚ 1 και 2).

ΑΝ16

Κόκκοτας, Π. και Καρανίκας I. 1994. Διδακτικές στρατηγικές για την προώθηση εννοιολογικής αλλαγής στη Φυσική: μια πρόταση για εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία των θερμικών φαινομένων στους φοιτητές του ΠΤΔΕ. Τα Εκπαιδευτικά, τ. 36, σ. 75-105 (ΕΔ1, ΕΕ6)

ΑΝ17

Κόκκοτας, Π. 1997. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αυτοέκδοση. (ΕΔ 1).

ΑΝ18

Κόκκοτας Π., Βλάχος, Ι. και Καρανίκας, Ι. 1995. Διδακτικές στρατηγικές για εννοιολογική αλλαγή στις Φυσικές Επιστήμες. Στο: Η. Ματσαγκούρας (επιμ) Η εξέλιξη της Διδακτικής: Επιστημολογική θεώρηση. Gutenberg, Αθήνα. Σελ. 491-532 (ΕΔ 1).

ΑΝ19

Koliopoulos, D. Boilevin, J. M., Ravanis, K. LA CLASSIFICATION DU CONTENU CONCEPTUEL DES CURRICULUMS CONCERNANT L'ENERGIE COMME OUTIL DUCATIF. In : http://www.fae.ufmg.br/ensaio/v7_n1/classification%20du%20contenu%5B1%5D... (ΕΔ 3)

ΑΝ20

Κουμαράς, Π. 2002, Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της Φυσικής. Χριστοδουλίδης. Θεσσαλονίκη. (ΕΔ 1, ΕΕ 4).

Προσφατες δημοσιεύσεις

  • Kariotoglou, P. Avgitidou, S. Demetriadou, E., Malandrakis, G. Papadopoulou, P., Pnevmatikos, D., Spyrtou, A. (2017). The STED (Science Teachers EDucation) training program: Theoretical basis and application. In D. Stavrou (Ed):"Current trends in Science Education", pp. 97-123, EDUCATION SCIENCES, Thematic Issue 2016. Dept of Primary Education, Crete Univ.

  •  Kariotoglou, P., Psillos, D. (2019). Teaching and Learning Pressure and Fluids, Fluids, DOI: 10.3390/fluids4040194, LicenseCC BY 4.0

  •   

  •  Maria Chaitidou, Anna Spyrtou, Petros Kariotoglou, Catherine Dimitriadou . 2018. Professional Development in Inquiry-Oriented Pedagogical Content Knowledge among Primary School Teachers. The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning 25(2):17-36, DOI: 10.18848/2327-7971/CGP/v25i02/17-36

  •  Psillos, D., and Kariotoglou, P. (2016). Theoretical Issues Related to Designing and Developing Teaching-Learning Sequences ,  In: D. Psillos and P. Kariotoglou (Eds): ITERATIVE DESIGN OF TEACHING-LEARNING SEQUENCES: INTRODUCING THE SCIENCE OF MATERIALS IN EUROPEAN SCHOOLS, Springer, 11-34.

  •  Spyrtou, A., Lavonen, J.,  Zoupidis, A., Loukomies, A., Pnevmatikos, D. Juuti, K., Kariotoglou, P. (2016). Transferring a Teaching Learning Sequence Between Two Different Educational Contexts: the Case of Greece and Finland, Int J of Sci and Math Educ  DOI 10.1007/s10763-016-9786-y

Πρόσφατα προγράμματα

  • STED – «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», 200.000 Ευρώ.

  • MaterialsScience Project: University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties, SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942). Υπεύθυνος ερευνητικής Ομάδας ΠΔΜ (partner)

  • «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία ΙΔΒΕ στο ΠΔΜ». 2006, ΕΠΕΑΕΚ (Ιδρυματικός Υπεύθυνος έργου)

  • «Διερεύνηση Διδακτικών - Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων». (2004 - 2006). ΕΠΕΑΕΚ- Πυθαγόρας I, ΥΠΕΠΘ. (Επιστημονικώς Υπεύθυνος)

    

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes