Skip to main content

Έννοιες φυσικών επιστημών ΙΙ και η διδασκαλία τους

Κωδικός: 
1602Υ
Μονάδες ECTS: 
3
Έτος σπουδών: 
Β - Εξάμηνο: 4ο
Περιεχόμενο: 

Εισάγονται βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών και χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη, περιγραφή και Ερμηνεία απλών φυσικών φαινομένων. Παράλληλα συζητούνται τα τρία σημαντικότερα και ιστορικά διαμορφωμένα διδακτικά μοντέλα Φυσικών Επιστημών: Παραδοσιακό (Μεταφοράς), Ανακαλυπτικό, Εποικοδομητικό. Παρουσιάζονται και συζητούνται μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες στο Νηπιαγωγείο που στηρίζονται στα προηγούμενα διδακτικά μοντέλα. Προτείνονται εφαρμογές των μοντέλων αυτών με τη μορφή σχεδίων μαθημάτων σε διάφορες γνωστικές περιοχές. Οι περιοχές από τις οποίες αντλούνται έννοιες και φαινόμενα είναι: Δύναμη και κίνηση (Ενιαιοποίηση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων: βαρύτητα, μαγνητισμός, ηλεκτροστατική. 3ος 1ος και 2ος Νόμοι του Νεύτωνα). Πλανητικό σύστημα, φαινόμενο μέρας - νύχτας. Φως σκιά και χρώματα. Ήχος. Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Τμήμα του μαθήματος αποτελεί υποχρεωτικό εργαστήριο που υλοποιείται πέραν του 3-ώρου σε πέντε 2-ωρα εργαστηριακά μαθήματα: Ατμοσφαιρικός αέρας, Άνωση – Πλεύση – Βύθιση, Μαγνητισμός, Ηλεκτρισμός, Οπτική – Θερμότητα.

Μέθοδοι διδασκαλίας: 

Εποικοδομητική προσέγγιση, Ανακαλυπτική ομαδική εργασία,  Διαλέξεις. Μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες. Εργαστηριακή άσκηση. 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών για να προβλέπουν και να ερμηνεύουν απλά φυσικά φαινόμενα. Π.χ. Ποια η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα που κάνει ορισμένο είδος κίνησης και αντίστροφα. Σχεδιασμός σκιάς ορισμένου σώματος – εκλείψεις ηλίου και σελήνης. Παράλληλα θα γνωρίζουν να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τα τρία διδακτικά μοντέλα, όταν τους δίνεται συγκεκριμένο περιεχόμενο να διδάξουν, καταστρώνοντας αντίστοιχο σχέδιο μαθήματος. Τέλος θα είναι ικανοί να εκτελούν απλά πειράματα και να τα ερμηνεύουν. Π.χ. πείραμα θερμικής ισορροπίας, απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Δημιουργία σκιάς.

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Γραπτή Τελική εξέταση. Μικρές ατομικές / ομαδικές εργασίες που θα γίνονται στη διάρκεια του εξαμήνου.  3 σχέδια μαθημάτων.

Γλώσσα διδασκαλίας: 
Greek
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood-Robinson, V. (1998) Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Hewitt, P. (2004) Οι έννοιες της φυσικής. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Καριώτογλου, Π. (2006) Γνώση παιδαγωγικού περιεχομένου φυσικών επιστημών: Τρεις μελέτες περίπτωσης. Θεσσαλονίκη: Γράφημα.

Κωνσταντίνου, Κ. Π., Φερωνύμου, Γ., Κυριακίδου, Ε. & Νικολάου, Χ. (2002) Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο: Βοήθημα για τη νηπιαγωγό. Λευκωσία: Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

Ραβάνης, Κ. (1999) Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Τυποθήτω–Δαρδανός.

Ραβάνης, Κ. (2003) Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο της φυσικής. Αθήνα: Δίπτυχο.

Προσφατες δημοσιεύσεις

 •  Maria Chaitidou, Anna Spyrtou, Petros Kariotoglou, Catherine Dimitriadou . 2018. Professional Development in Inquiry-Oriented Pedagogical Content Knowledge among Primary School Teachers. The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning 25(2):17-36, DOI: 10.18848/2327-7971/CGP/v25i02/17-36

 •  Psillos, D., and Kariotoglou, P. (2016). Theoretical Issues Related to Designing and Developing Teaching-Learning Sequences ,  In: D. Psillos and P. Kariotoglou (Eds): ITERATIVE DESIGN OF TEACHING-LEARNING SEQUENCES: INTRODUCING THE SCIENCE OF MATERIALS IN EUROPEAN SCHOOLS, Springer, 11-34.

 •  Spyrtou, A., Lavonen, J.,  Zoupidis, A., Loukomies, A., Pnevmatikos, D. Juuti, K., Kariotoglou, P. (2016). Transferring a Teaching Learning Sequence Between Two Different Educational Contexts: the Case of Greece and Finland, Int J of Sci and Math Educ  DOI 10.1007/s10763-016-9786-y

 •  Zoupidis, A., Pnevmatikos D., Spyrtou, A., and Kariotoglou, P. (2018). Combining and linking virtual with real experiments as scaffolding for conceptual understanding: the explanations of floating/sinking phenomena, Themes in eLearning, 11(1), 35-52.

   .

 • Psillos D. and Kariotoglou P. (Eds) (2016). ITERATIVE DESIGN OF TEACHING-LEARNING SEQUENCES: INTRODUCING THE SCIENCE OF MATERIALS IN EUROPEAN SCHOOLS. Springer (coollective volume ),pp.379
  ISBN 978-94-007-7808-5

 • Καριώτογλου, Π. & Παπαδοπούλου Π. (επιμέλεια) (2014). Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προτάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg σελ. 249.

Πρόσφατα προγράμματα

 • STED – «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», 200.000 Ευρώ.

 • MaterialsScience Project: University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties, SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942). Υπεύθυνος ερευνητικής Ομάδας ΠΔΜ (partner)

 • «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία ΙΔΒΕ στο ΠΔΜ». 2006, ΕΠΕΑΕΚ (Ιδρυματικός Υπεύθυνος έργου)

 • «Διερεύνηση Διδακτικών - Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων». (2004 - 2006). ΕΠΕΑΕΚ- Πυθαγόρας I, ΥΠΕΠΘ. (Επιστημονικώς Υπεύθυνος)

    

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes