Skip to main content

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και οι αναπαραστάσεις τους

Κωδικός: 
1601Υ
Μονάδες ECTS: 
3
Έτος σπουδών: 
Α - Εξάμηνο: 1ο
Περιεχόμενο: 

Εισάγονται βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών και χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη, περιγραφή και ερμηνεία απλών φυσικών φαινομένων. Παράλληλα συζητούνται οι σημαντικότερες εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών και νηπίων γι’ αυτές τις έννοιες και τα φαινόμενα, καθώς και διδακτικές προτάσεις για την αλλαγή τους. Οι περιοχές από τις οποίες αντλούνται έννοιες και φαινόμενα είναι: Δομή της ύλης (Φυσικές καταστάσεις και αλλαγές τους, Ατομικό μοντέλο – άτομα – μόρια, Πίεση υγρών και αερίων, Άνωση και Πλεύση - Βύθιση). Θερμότητα, θερμοκρασία και θερμικά φαινόμενα.

Μέθοδοι διδασκαλίας: 

Εποικοδομητική προσέγγιση, Ανακαλυπτική ομαδική εργασία., Διαλέξεις. Μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες. Τελική εργασία (εμπειρική έρευνα).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι φοιτήτριες μπορούν να χρησιμοποιούν βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών για να προβλέπουν και να ερμηνεύουν απλά φυσικά φαινόμενα. Π.χ. Πώς και γιατί ένα υγρό γίνεται αέριο, πότε πλέει – βυθίζεται ένα σώμα. Παράλληλα θα γνωρίζουν τις βασικές εναλλακτικές ιδέες των νηπίων, για τις έννοιες και τα φαινόμενα που μελετάμε, πιθανόν δε και το λόγο της ύπαρξής των. Ταυτόχρονα, θα γνωρίζουν απλές δραστηριότητες – πειράματα για την αντιμετώπισή τους. Π.χ. τη μη αναγνώριση της ταυτότητας των σωμάτων όταν αλλάζουν φυσική κατάσταση ή απόψεις όπως τα βαριά σώματα βυθίζονται. 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Γραπτή Τελική εξέταση. Μικρές ατομικές / ομαδικές εργασίες που θα γίνονται στη διάρκεια του εξαμήνου. Τελική εργασία – εμπειρική έρευνα.

Γλώσσα διδασκαλίας: 
Greek
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood-Robinson, V. (1998) Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Hewitt, P. (2004) Οι έννοιες της φυσικής. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Καριώτογλου, Π. (2006) Γνώση παιδαγωγικού περιεχομένου φυσικών επιστημών: Τρεις μελέτες περίπτωσης. Θεσσαλονίκη: Γράφημα.

Κωνσταντίνου, Κ.Π., Φερωνύμου, Γ., Κυριακίδου, Ε & Νικολάου, Χ. (2002) Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο: Βοήθημα για τη νηπιαγωγό. Λευκωσία: Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

Ραβάνης, Κ. (1999) Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα Τυπωθήτω–Δαρδανός.

Ραβάνης, Κ. (2003) Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο της φυσικής. Αθήνα: Δίπτυχο.

Προσφατες δημοσιεύσεις

 •  Maria Chaitidou, Anna Spyrtou, Petros Kariotoglou, Catherine Dimitriadou . 2018. Professional Development in Inquiry-Oriented Pedagogical Content Knowledge among Primary School Teachers. The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning 25(2):17-36, DOI: 10.18848/2327-7971/CGP/v25i02/17-36

 •  Psillos, D., and Kariotoglou, P. (2016). Theoretical Issues Related to Designing and Developing Teaching-Learning Sequences ,  In: D. Psillos and P. Kariotoglou (Eds): ITERATIVE DESIGN OF TEACHING-LEARNING SEQUENCES: INTRODUCING THE SCIENCE OF MATERIALS IN EUROPEAN SCHOOLS, Springer, 11-34.

 •  Spyrtou, A., Lavonen, J.,  Zoupidis, A., Loukomies, A., Pnevmatikos, D. Juuti, K., Kariotoglou, P. (2016). Transferring a Teaching Learning Sequence Between Two Different Educational Contexts: the Case of Greece and Finland, Int J of Sci and Math Educ  DOI 10.1007/s10763-016-9786-y

 •  Zoupidis, A., Pnevmatikos D., Spyrtou, A., and Kariotoglou, P. (2018). Combining and linking virtual with real experiments as scaffolding for conceptual understanding: the explanations of floating/sinking phenomena, Themes in eLearning, 11(1), 35-52.

   .

 • Psillos D. and Kariotoglou P. (Eds) (2016). ITERATIVE DESIGN OF TEACHING-LEARNING SEQUENCES: INTRODUCING THE SCIENCE OF MATERIALS IN EUROPEAN SCHOOLS. Springer (coollective volume ),pp.379
  ISBN 978-94-007-7808-5

 • Καριώτογλου, Π. & Παπαδοπούλου Π. (επιμέλεια) (2014). Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προτάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg σελ. 249.

Πρόσφατα προγράμματα

 • STED – «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», 200.000 Ευρώ.

 • MaterialsScience Project: University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties, SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942). Υπεύθυνος ερευνητικής Ομάδας ΠΔΜ (partner)

 • «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία ΙΔΒΕ στο ΠΔΜ». 2006, ΕΠΕΑΕΚ (Ιδρυματικός Υπεύθυνος έργου)

 • «Διερεύνηση Διδακτικών - Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων». (2004 - 2006). ΕΠΕΑΕΚ- Πυθαγόρας I, ΥΠΕΠΘ. (Επιστημονικώς Υπεύθυνος)

    

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes