Επιμόρφωση Β Επιπέδου ΠΕ19/20
(ΒΕΠΙΠ1920)

Χώρος συνεργασίας για την Επιμόρφωση Β´ Επιπέδου των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής